Проєкт вимог ПМГ на 2022 р.: амбулаторна стоматологічна допомога

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала для громадського обговорення проєкти вимог для Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2022 р. за напрямом «Стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах»

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) за напрямом «Стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах»

1. Проведення первинного огляду пацієнта/пацієнтки з оцінкою стану стоматологічного здоров’я відповідно до підходів ВООЗ.

2. Надання ургентної стоматологічної допомоги дітям та дорослим.

3. Надання планової стоматологічної допомоги дітям (крім ортодонтичних процедур та протезування).

4. Проведення інструментальних досліджень в рамках ургентної стоматологічної допомоги, а також планової стоматологічної допомоги дітям (внутрішньоротова рентгенографія (локальна, прицільна)).

5. Організація та проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей віком до 6 років відповідно до чинного законодавства.

6. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування.

7. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття.

8. Направлення пацієнта/пацієнтки для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах»

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

 • самозвернення до лікаря-стоматолога, лікаря-стоматолога дитячого, лікаря-стоматолога-терапевта, лікаря-стоматолога-хірурга, лікаря зубного;
 • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Забезпечення проведення інструментальних досліджень, зокрема внутрішньоротової рентгенографії (локальної, прицільної) у закладі.

2. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

3. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

4. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

5. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

6. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, що працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

 • лікар-стоматолог та/або лікар-стоматолог дитячий, та/або лікар-стоматолог-терапевт, та/або лікар-стоматолог-хірург, та/або лікар зубний — щонайменше 1 особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.
 • Сестра медична — щонайменше 1 особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

 • рентгенівський апарат та/або дентальний рентген-апарат;
 • портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;
 • стоматологічна установка;
 • стоматологічне крісло пацієнта;
 • набір інструментів для проведення трахеотомії;
 • мішок для ручної вентиляції легень;
 • аптечка для надання невідкладної допомоги;
 • тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;
 • термометр безконтактний.

2. За місцем надання медичних послуг:

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія та/або дитяча стоматологія.