УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Проєкт вимог ПМГ на 2022 р.: гострий мозковий інсульт

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала для громадського обговорення проєкти вимог для Програми медичних гарантій на 2022 р. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2022 р. за напрямом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах».

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) за напрямом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах»

1. Первинний огляд пацієнта/пацієнтки лікарем, який має відповідну підготовку з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті.

2. Проведення термінової нейровізуалізації (комп’ютерна томографія (КТ) або магнітно-резонансна томографія (МРТ)) всім пацієнтам з підозрою на гострий мозковий інсульт відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я (не пізніше 60 хв з моменту звернення пацієнта/пацієнтки з підозрою на гострий мозковий інсульт, який/яка є кандидатом для проведення тромболізису, в заклад або доставлення його/її бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги та не пізніше 24 год з моменту звернення усіх інших пацієнтів з підозрою на гострий мозковий інсульт в заклад або доставлення його/її бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги). Забезпечення анестезіологічного супроводу пацієнта/пацієнтки для проведення нейровізуалізації.

3. Моніторинг клінічних, лабораторних, інструментальних показників відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

4. Проведення лабораторних досліджень у цілодобовому режимі, зокрема:

  • розгорнутий клінічний аналіз крові з підрахунком числа тромбоцитів;
  • біохімічний аналіз крові (С-реактивний білок, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), креатинін, сечовина, натрій, калій, тропонін);
  • глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
  • коагуляційний гемостаз (протромбіновий час, активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));
  • загальний аналіз сечі;
  • інші лабораторні дослідження відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки.

5. Проведення інструментальних досліджень, зокрема:

a. КТ або МРТ (у цілодобовому режимі);

b. ЕКГ (у цілодобовому режимі);

c. УЗД з проведенням допплерографії;

d. інші інструментальні дослідження відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки.

6. Проведення системної тромболітичної терапії (при ішемічному інсульті), включаючи забезпечення необхідними лікарськими засобами, із лабораторним та нейровізуалізаційним контролем після її проведення.

7. Застосування ендоваскулярних методів лікування за наявності відповідних умов в закладі або направлення пацієнта/пацієнтки в інший заклад, який може проводити ендоваскулярні нейроінтервенційні втручання, відповідно до клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки.

8. Забезпечення проведення нейрохірургічної допомоги за наявності відповідних умов в закладі або направлення пацієнта/пацієнтки в інший заклад, який може проводити нейрохірургічні втручання, відповідно до клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки.

9. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

10. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

11. Проведення та документування скринінгу щодо порушень ковтання (тест на дисфагію) у всіх пацієнтів при поступленні та перед початком годування чи прийому ліків через рот (не пізніше 24 год після госпіталізації).

12. Проведення консультації логопеда або терапевта мови та мовлення у перші 48 год після госпіталізації.

13. Проведення консультації лікаря-психолога або лікаря-психотерапевта, або психолога.

14. Проведення заходів із вторинної профілактики інсульту.

15. Направлення пацієнта/пацієнтки до іншого закладу охорони здоров’я для отримання необхідної медичної допомоги відповідно до затверджених головним лікарем/медичним директором клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки.

16. Надання послуг з медичної реабілітації в гострому періоді інсульту та направлення пацієнтів для отримання послуг з медичної реабілітації у підгострому/відновному періоді інсульту.

17. Оцінка тяжкості порушень життєдіяльності на момент виписки за модифікованою шкалою Ренкіна (МШР).

18. Розроблення та організація навчання для родини/доглядачів з наступних питань: методи особистої гігієни, стратегії спілкування, техніки переміщення, профілактика ускладнень, та інших специфічних проблем, пов’язаних з гострим мозковим інсультом, контроль за безпечним ковтанням та відповідною зміною дієти, допомоги регулювання поведінки при психосоціальних проблемах.

19. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.

20. Забезпечення пацієнтів з бульбарним синдромом та дисфагією лікарськими засобами для парентерального харчування та препаратами для ентерального харчування.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах»

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

  • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
  • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
  • самозвернення у невідкладному стані пацієнтів із наступними діагнозами:

 І60 Субарахноїдальний крововилив;
 І61 Внутрішньомозковий крововилив;
 І62 Інший нетравматичний внутрішньочерепний крововилив;
 I63 Інфаркт головного мозку;
 I67.6 Негнійний тромбоз внутрішньочерепного венозного синусу.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність приймального відділення з можливістю проведення первинного огляду або місця проведення тромболізису, в якому забезпечено повноцінний первинний огляд за алгоритмом АВСD, зокрема безперервний моніторинг сатурації крові киснем (пульсоксиметрія), АТ (в автоматичному режимі), ЕКГ, а також забезпечення прохідності дихальних шляхів (відповідно до сучасних принципів), безперервна інгаляція кисню тощо.

2. Наявність неврологічного/нейрохірургічного відділення або неврологічних/нейрохірургічних ліжок (щонайменше 4 обладнаних ліжка для постійного моніторингу ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2, температури тіла та з можливістю цілодобової подачі кисню).

3. Наявність відділення анестезіології та інтенсивної терапії або палати інтенсивної терапії (щонайменше 4 обладнаних ліжка інтенсивної терапії для постійного моніторингу ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2 та з можливістю цілодобової подачі кисню).

4. Наявність цілодобового доступу до нейровізуалізації за місцем надання медичних послуг, в тому числі на умовах договору оренди необхідного обладнання.

5. Забезпечення можливості цілодобового проведення лабораторних досліджень у закладі відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, в тому числі на умовах договору підряду.

6. Забезпечення можливості проведення інструментальних досліджень у закладі відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, в тому числі на умовах договору оренди необхідного обладнання.

7. Забезпечення адекватної оксигенотерапії під час внутрішньогоспітального транспортування та нейровізуалізації.

8. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтом/пацієнткою.

9. Забезпечення можливості проведення консультації лікаря-терапевта, лікаря-кардіолога, лікаря-нейрохірурга, лікаря-уролога, лікаря-хірурга, лікаря-ендокринолога, лікаря-ендоскопіста в закладі та/або на умовах договору підряду.

10. Забезпечення консультації лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини та/або фізичного терапевта, та/або ерготерапевта у перші 48 год після госпіталізації та проведення заходів з медичної реабілітації.

11. Забезпечення проведення консультації логопеда (терапевта мови та мовлення) у перші 48 год після госпіталізації.

12. Забезпечення проведення консультації лікаря-психолога або лікаря-психотерапевта, або психолога.

13. Наявність системи попереднього інформування закладу охорони здоров’я про наближення пацієнта/пацієнтки з гострим мозковим інсультом для активації ресурсів закладу охорони здоров’я з метою забезпечення можливості проведення реваскуляризаційної терапії в ме­жах «терапевтичного вікна».

14. Організація забезпечення компонентами та препаратами крові.

15. Організація та проведення спеціального навчання всіх співробітників, які залучені до надання послуг, з тромболітичної терапії, інтенсивної терапії, щодо скорочення терміну «від дверей до голки» на етапі проведення тромболітичної терапії, використання шкал (наприклад NIHSS, ASPECTS, GCS, Індекс Бартел, шкала Ренкіна), скринінгу щодо дисфагії, оцінювання потреби у реабілітації.

16. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаних з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

17. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

18. Забезпечення права пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього/неї відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України від 15.06.2016 р. № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».

19. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та  критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

20. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

21. Затверджений головним лікарем/медичним директором клінічний маршрут пацієнта/пацієнтки в медичному закладі з лікування ішемічного та геморагічного інсульту, який передбачає можливість переводу пацієнтів в інші заклади.

22. Коректне ведення медичної карти стаціонарного хворого (форма № 003/о) з обов’язковим обґрунтуванням клінічного діагнозу та вказанням усіх важливих діагностичних, лікувальних, реабілітаційних і профілактичних процедур, які проводяться пацієнту/пацієнтці.

23. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Додаткові вимоги до організації надання послуги:

1. Окремий підрозділ (відділення) для пацієнтів з гострим мозковим інсультом, який працює цілодобово, щонайменше з 8 ліжками, принаймні 6 з яких обладнані для постійного моніторингу (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2, температура тіла) з можливістю цілодобової подачі кисню.

2. Наявність відділення анестезіології та інтенсивної терапії (щонайменше 6 обладнаних ліжок для інтенсивної терапії) з можливістю цілодобової подачі кисню.

3. Наявність нейрохірургічного відділення з операційним блоком, де можуть проводитися відкриті нейрохірургічні втручання (трепанація черепа, декомпресійна краніо­томія, забезпечення дренування шлуночків головного мозку, видалення гематом).

4. Наявність кабінету/відділення ангіографії, оснащеного ангіографом з нейроінтервенційними функціями в закладі та/або на умовах договору оренди необхідного обладнання з цілодобовим графіком роботи.

5. Забезпечення невідкладного виявлення оклюзії великої мозкової артерії в найгострішому періоді ішемічного інсульту, аневризми судин головного мозку при суб­арахноїдальному крововиливі або артеріовенозній мальформації при внутрішньомозковому крововиливі і проведення механічної тромбектомії/інших ендоваскулярних втручань.

6. Забезпечення проведення трансторакальної ехокардіо­графії, дуплексного сканування судин шиї протягом 72 год після госпіталізації.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, що працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. Лікар-невропатолог та/або лікар-нейрохірург, який має відповідну підготовку з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті — щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

b. Лікар-анестезіолог — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

c. Сестра медична — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

1. У закладі:

a. Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або фізичний терапевт, та/або ерготерапевт — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

b. Лікар-психолог та/або лікар-психотерапевт, та/або психолог — щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

c. Логопед (терапевт мови та мовлення) — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи у цьому закладі або за сумісництвом.

Додаткові вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, що працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. Лікар-нейрохірург, який має відповідну підготовку з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

b. Лікар-нейрохірург та/або лікар-невропатолог, та/або лікар-хірург судинний, та/або лікар-радіолог, який має відповідну підготовку з ендоваскулярних втручань при гострому мозковому інсульті, — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

c. Сестра медична операційна — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

d. Сестра медична-анестезист — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

e. Сестра медична — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі, на 4 ліжка (цілодобовий пост за місцем надання медичних послуг).

1. У закладі:

a. Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або фізичний терапевт, та/або ерготерапевт — щонайменше 3 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі (цілодобовий доступ):

a. коагуляційний аналізатор;

b. біохімічний аналізатор.

1. За місцем надання медичних послуг:

a. забезпечення киснем: із концентрацією кисню на рівні 93±3% та тиском кисню на виході 0,4 МПа, що забезпечується шляхом системи централізованого постачання кисню та/або кисневих концентраторів із швидкістю потоку кисню щонайменше 20 л/хв, в тому числі для забезпечення необхідного потоку та тиску кисню в системі для роботи апарата/ів штучної вентиляції легень (ШВЛ);

b. спіральний комп’ютерний томограф (СКТ) зі шприц-інжектором для проведення ангіографії та/або магнітно-резонансний томограф (МРТ) з режимами визначення геморагії (T2*/GRE/SWI) та безконтрастною ангіографією (ToF), які працюють в цілодобовому режимі (можливо на умовах договору оренди обладнання);

c. апарат ШВЛ;

d. наркозний апарат/станція;

e. УЗД-апарат з можливістю проведення допплерографії;

f. електрокардіограф багатоканальний;

g. монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2) — щонайменше 4;

h. пульсоксиметр — щонайменше 4;

i. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 4;

j. аспіратор (відсмоктувач);

k. портативний дефібрилятор з функцією синхронізації;

l. ваги для зважування пацієнта/пацієнтки для розрахунку медичних препаратів або функціональне ліжко-ваги;

m. функціональне ліжко — щонайменше 4;

n. протипролежневий матрац — щонайменше 2;

o. ларингоскоп;

p. мішок для ручної вентиляції легень;

q. глюкометр;

r. пристосування для ентерального харчування — щонайменше 2;

s. термометр безконтактний;

t. автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО) та щонайменше одне джерело мережі аварійного електроживлення.

Додаткові вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 7;

b. функціональне ліжко — щонайменше 6;

c. портативний експрес-коагулометр.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «неврологія» та/або «нейрохірургія», «анестезіологія».

2. Наявність ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

3. Наявність ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (за наявності обладнання з джерелом іонізуючого випромінювання).