УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Проєкт вимог ПМГ на 2022 р.: реабілітація дітей з церебральним паралічем

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала для громадського обговорення проєкти вимог для Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2021 р. за напрямом «Реабілітація дітей з церебральним паралічем»

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація), за напрямом «Реабілітація дітей з церебральним паралічем»

1. Проведення первинного реабілітаційного обстеження членами  мультидисциплінарної реабілітаційної команди із складом відповідно до напрямів реабілітації.

2. Встановлення реабілітаційного діагнозу та складання індивідуальної програми реабілітації в партнерстві   «дитина — сім’я — фахівець​​» з визначенням пріоритетів та функціональних цілей для дитини, батьків та родини з урахуванням наявності протипоказань до проведення певних методів лікування та індивідуальних можливостей дитини, можливого впливу на стан дитини та її сім’ї.

3. Оцінка стану функціонування та можливості/необхідності отримувати послугу з реабілітації в сфері охорони здоров’я дітей з дитячим церебральним паралічем (ДЦП) на амбулаторному та/або стаціонарному рівні.

4. Надання послуг з медичної реабілітації у сфері охорони здоров’я дітям з ДЦП відповідно до складеного індивідуального реабілітаційного плану.

5. Забезпечення постійного моніторингу за станом дитини, виконанням індивідуального реабілітаційного плану, його коригування залежно від  прогресу в досягненні намічених мети та завдань.

6. Проведення оцінки м’язового тонусу, загального рівня функціонального рухового розвитку, аналізу ходи відповідно до галузевих стандартів.

7. Забезпечення контролю за станом дитини зі спастичністю (відповідь на лікування, погіршення спастичності та розвиток її вторинних наслідків) та проведення моніторингу за дітьми з груп підвищеного ризику підвивихів та вивихів стегна.

8. Визначення реабілітаційного прогнозу мультидисциплінарною командою для переведення дитини на інший етап реабілітації або догляду.

9. Проведення лабораторних обстежень, зокрема:

 • розгорнутий клінічний аналіз крові;
 • біохімічний аналіз крові (загальний білок, білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина);
 • глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
 • загальний аналіз сечі;
 • інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів (за умови наявності відповідного обладнання у закладі та стаціонарного лікування дитини).

10. Проведення необхідних інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема рентгенографія шийного відділу хребта, кульшових суглобів; електрокардіографія (ЕКГ).

11. Попередження перенапруження адаптаційних можливостей дитини під час проходження курсу реабілітації через встановлення оптимального режиму навантаження та тренування дитини.

12. Консультування дитини лікарями інших спеціальностей відповідно до загального ступеня тяжкості стану дитини, наявних в неї порушень (сенсорних, перцептивних, моторних, мовленнєвих, когнітивних та ін.), супутніх діагнозів та забезпечення їх своєчасної корекції.

13. Забезпечення за наявності показань медикаментозної терапії, в тому числі спрямованої на зниження спастичності (антиепілептична,  дегідратаційна терапія, міорелаксанти центральної дії, препарати ботулотоксину А), зменшення вираженості болю в стаціонарних умовах та/або призначення відповідного лікування для амбулаторного застосування.

14. Застосування консервативних методів ортопедичної корекції (етапне гіпсування, шини за показанням) та проведення профілактики ортопедичних ускладнень (контрактур, деформації суглобів, вивихів, підвивихів кульшових суглобів) для поліпшення здоров’я дитини.

15. Проведення підбору та навчання щодо застосування спеціального обладнання відповідно до індивідуальних потреб дитини.

16. Надання послуг з психологічної реабілітації дитині та її сім’ї.

17. Надання реабілітаційних послуг покращення соціальної адаптації дитини в оточуючому середовищі, комунікативних навичок та мови.

18. Організація навчання пацієнтів/родини/опікунів особливостям догляду, запобіганню можливих ускладнень та виконання рекомендацій всіх положень індивідуальної програми реабілітації на дому з роз’ясненням важливості безперервності реабілітаційного процесу.

19. Надання консультаційної підтримки, дитині/батькам та/або опікунам дитини під час проведення курсу реабілітації.

20. Надання інформаційної підтримки пацієнтам/батькам/опікунам, у тому числі повної інформації щодо основних центрів реабілітації та соціальних служб, які надають допомогу дітям з даною патологією, за місцем їх проживання.

21. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.

22. Направлення дитини в інші заклади/підрозділи для надання їм вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Реабілітація дітей з церебральним паралічем»

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікуючого лікаря;
 • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу;
 • встановлений діагноз у дитини віком до 18 років:

 G80.0 Спастичний церебральний параліч
 G80.1 Спастична диплегія
 G80.2 Дитяча геміплегія
 G80.3 Дискінетичний церебральний параліч
 G80.4 Атаксичний церебральний параліч
 G80.8 Інший дитячий церебральний параліч
 G80.9 Дитячий церебральний параліч, не уточнений

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність окремого структурного підрозділу (відділення/центру), який призначений для надання реабілітаційних послуг дітям з ДЦП.

2. Формування індивідуальної програми реабілітації, складеної мультидисциплінарною командою в партнерстві з батьками/опікунами та дитиною, з визначенням дати подальших консультативних відвідувань реабілітаційних центрів або відділень дитиною та забезпеченням подальшого безперервного реабілітаційного процесу батьками/опікунами в домашніх умовах.

3. Забезпечення можливості проведення лабораторних та інструментальних досліджень у закладі  або на умовах договору підряду.

4. Забезпечення проведення терапії за наявності показань лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами протягом надання реабілітаційних послуг у стаціонарних умовах.

5. Застосування міждисциплінарного підходу в наданні реабілітаційних послуг та забезпечення консультування та введення за потреби до складу мультидисциплінарної команди дитячих лікаря-офтальмолога, лікаря-епілептолога, лікаря-ендокринолога, генетика, лікаря-отоларинголога, лікаря-психіатра, лікаря-кардіолога, лікаря функціональної діагностики, лікаря-стоматолога, логопеда (терапевта мови та мовлення), дієтолога та ін.

6. Забезпечення консультування педагогом-дефектологом, який має діючий сертифікат про перший рівень вищої освіти (бакалавр) у галузі знань «Освіта» за спеціальністю «Спеціальна освіта» (для надання послуг з медичної реабілітації дітям).

7. Забезпечення консультування техніком-ортезистом-гіпсовиливальником, який має діючий сертифікат про базову вищу освіту (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальність «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Спеціалізація за фахом «Травматологія та ортопедія».

8. Забезпечення консультування соціального працівника, педагога, спеціалістів з соціальної адаптації та ін. у закладі або на умовах договору підряду.

9. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги дитині.

10. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

11. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

12. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

13. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

14. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого  Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, що працюють на посадах:

1. У закладі:

1. Лікар-педіатр — щонайменше 1 особа, яка працює за основним місцем роботи у цьому закладі.

2. Лікар-невролог дитячий — щонайменше 1 особа, яка працює за основним місцем роботи у цьому закладі.

3. Лікар ортопед-травматолог дитячий — щонайменше 1 особа, яка працює за основним місцем роботи у цьому закладі.

4. Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або лікар-фізіотерапевт та/або лікар-рефлексотерапевт — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

5. Фізичний терапевт та/або ерготерапевт — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

6. Асистент фізичного терапевта та/або асистент ерготерапевта, та/або сестра медична з лікувальної фізкультури (ЛФК), та/або сестра медична з масажу — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

7. Лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

8. Терапевт мови та мовлення.

9. Протезисти-ортезисти.

10. Сестра медична — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

 • портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;
 • рентгенівський апарат;
 • апарат для ультразвукової діагностики (УЗД);
 • електрокардіограф багатоканальний;
 • апарати для проведення фізіотерапевтичних процедур;
 • рефлекторно-навантажувальний пристрій.

2. За місцем надання медичних послуг:

 • асистивні технології для забезпечення мобільності (крісла колісні різного типу, палиці, милиці, ходунки) та можливості комунікації (комунікативні дошки, книги, інші пристрої);
 • обладнання для зали реабілітації: мати гімнастичні, настінні дзеркала, підвісне обладнання (гойдалки, гамаки), фітболи/м’ячі різних розмірів та форм, засоби для позиціонування різних розмірів та форм;
 • обладнання для сенсорної кімнати (стимулятори, які впливають на слух, зір, дотик, вестибулярну систему дитини);
 • стіл реабілітаційний широкий для проведення масажу;
 • реабілітаційне обладнання для проведення ЛФК;
 • навчально-методичні матеріали для занять з психологом, логопедом, педагогом-дефектологом та ін.;
 • стандартизовані тести та нестандартизовані набори для оцінювання функціональних можливостей та/або рівня розвит­ку дитини;
 • обладнання для проведення мануальної терапії (стільці, коляски, масажні столи, шведська стінка, іграшки, мати, тредбан, батут та інші);
 • обладнання для проведення Бобат-терапії, Войта-терапії, сенсорної інтеграції;
 • ігрові та дидактичні матеріали для розвитку когнітивних та зорово-перцептивних умінь та навичок самообслуговування;
 • адаптивні засоби та матеріали для розвитку навичок годування та харчування;
 • термометр безконтактний;
 • тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку — щонайменше 4;
 • пульсоксиметр — щонайменше 2;
 • ваги дитячі;
 • ростомір;
 • циркуль або сантиметрова стрічка;
 • аптечка для надання невідкладної допомоги.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальностями «фізична та реабілітаційна медицина», «дитяча неврологія», «педіатрія», «дитяча ортопедія і травматологія».

2. Наявність ліцензії на право провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (придбання, зберігання, використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів).

3. Ліцензія на використання джерел іонізуючого випромінювання або реєстрація в Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання (на обладнання, експлуатація якого не потребує ліцензування).