Проєкт вимог ПМГ на 2022 р.: радіологічне лікування онкологічних захворювань

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала для громадського обговорення проєкти вимог для Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2022 р. за напрямом «Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах».

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) за напрямом «Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах»

1. Консультування, амбулаторна та стаціонарна допомога пацієнтам з клінічно та морфологічно підтвердженим онкологічним діагнозом.

2. Проведення необхідних лабораторних досліджень пацієнтам з клінічно та морфологічно підтвердженим онкологічним діагнозом в амбулаторних та стаціонарних умовах, зокрема:

 • розгорнутий клінічний аналіз крові, включаючи диференційований підрахунок лейкоцитів (лейкоцитарна формула);
 • цитоморфологічне дослідження клітин крові;
 • визначення групи крові і резус-фактора;
 • біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), лактатдегідрогеназа, білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, хлор, калій, кальцій, натрій, лужна фосфатаза, С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення), прокальцитонін, кількісне визначення альбуміну в сироватці крові);
 • коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), фібриноген);
 • глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
 • тести на тропонін;
 • дослідження спинномозкової рідини;
 • загальний аналіз сечі;
 • дослідження на онкологічні маркери;
 • патоморфологічні дослідження (гістологічне, імуногістохімічне дослідження біоптатів пухлини та трепанбіоптатів кісткового мозку);
 • молекулярно-генетичні дослідження;
 • бактеріологічні дослідження;
 • інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

3. Проведення цитологічного дослідження матеріалу, отриманого під час опортуністичного скринінгу та у пацієнтів з підоз­рою на рецидив новоутворення.

4. Проведення необхідних інструментальних досліджень в амбулаторних та стаціонарних умовах пацієнтам з клінічно та морфологічно підтвердженим онкологічним діагнозом, зокрема:

a. магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

b. рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

c. ендоскопічні дослідження;

d. ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням допплерографії;

e. сцинтиграфія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

f. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

5. Цілодобове лікарське спостереження та медсестринський догляд за пацієнтами в стаціонарних умовах з можливістю проведення цілодобового моніторингу вітальних функцій (ЧСС, АТ, SpO2, ЕКГ-моніторинг).

6. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами.

7. Забезпечення супровідної медикаментозної терапії.

8. Планування променевої терапії за допомогою рентгенівських симуляторів та/або комп’ютерних симуляторів та програмного забезпечення, ведення обліку доз іонізуючого опромінення, отриманих пацієнтом/пацієнткою.

9. Проведення променевої терапії (дистанційна, контактна) та/або лікування методами ядерної медицини в амбулаторних та стаціонарних умовах (за умови наявності відповідного обладнання в закладі).

10. Забезпечення медичними виробами для проведення радіотерапії, витратними матеріалами та засобами для фіксації пацієнта/пацієнтки згідно з вимогами до обладнання для проведення променевої терапії в амбулаторних та стаціонарних умовах.

11. Надання кисневої підтримки.

12. Надання медичної допомоги в умовах інтенсивної терапії.

13. Забезпечення права пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього/неї відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України від 15.06.2016 р. № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».

14. Своєчасне місцеве та загальне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування при наданні амбулаторної або стаціонарної медичної допомоги: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх болісних інвазивних діагностичних процедур, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

15. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей пацієнтів з підтвердженим онкологічним діагнозом в амбулаторних та стаціонарних умовах.

16. Оцінка психоемоційного стану пацієнта/пацієнтки та надання психологічної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах.

17. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги за іншими напрямами медичної допомоги в інші заклади/підрозділи. Виклик спеціалістів у лікувальний заклад, в якому пацієнт/пацієнтка проходить лікування, у разі неможливості його транспортування.

18. Надання послуг з медичної реабілітації під час отримання спеціального лікування та направлення пацієнтів для отримання послуг з медичної реабілітації або послуг з паліативної медичної допомоги.

19. Інформування пацієнта/пацієнтки перед початком лікування про можливе порушення репродуктивної функції та направлення за бажанням пацієнта/пацієнтки на консультацію репродуктолога у відповідний медичний заклад.

20. Забезпечення харчування в умовах стаціонару.

Додатковий обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) за умови відповідності додатковим умовам закупівлі:

1. Проведення променевої терапії із застосуванням лінійного прискорювача та/або гамма-ножа, та/або кібер-ножа, та/або обладнання для проведення брахітерапії.

2. Витратні матеріали для забезпечення дистанційної та/або контактної терапії (термопластичні маски та/або інші фіксуючі засоби).

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах»

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікуючого лікаря, видане пацієнтам з клінічно та морфологічно встановленим діагнозом новоутворення;
 • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Забезпечення проведення клінічних, біохімічних лабораторних досліджень в закладі.

2. Забезпечення патоморфологічних досліджень (гістологічних, імуногістохімічних), молекулярно-генетичних, бактеріологічних досліджень, досліджень на онкологічні маркери в закладі та/або на умовах договору підряду. За умови проведення дослідження на умовах договору підряду, організація забору та транспортування біологічного матеріалу до відповідного закладу.

3. Забезпечення проведення інструментальної діагностики (магнітно-резонансна томографія, комп’ютерна томографія, ендоскопічні дослідження, сцинтиграфія, інші обстеження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я) у закладі або на умовах договору підряду.

4. Забезпечення можливості проведення ультразвукової діагностики (УЗД) цілодобово за місцем надання медичних послуг.

5. Забезпечення планування променевої терапії за допомогою рентгенівських симуляторів та/або комп’ютерних симуляторів та програмного забезпечення, ведення обліку доз іонізуючого опромінення, отриманих пацієнтом/пацієнткою.

6. Забезпечення дистанційної та/або контактної променевої терапії та/або ядерної медицини.

7. Наявність за місцем надання медичних послуг відділення/палат інтенсивної терапії з можливістю проведення цілодобової інтенсивної терапії та моніторингу, забезпечення кисневої підтримки у щонайменше 20% від загальної кількості місць у відділенні (в тому числі за допомогою мобільного кисневого концентратора), обладнаних відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.

8. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.

9. Забезпечення цілодобового моніторингу вітальних функцій (ЧСС, АТ, SpO2, ЕКГ-моніторинг).

10. Наявність затвердженого персонального складу постійно діючої мультидисциплінарної групи спеціалістів (консиліуму) та можливість консультування пацієнтів спеціалістами інших лікарських спеціальностей. До складу групи спеціалістів (консиліуму) мають входити щонайменше 2 лікаря-онколога, лікар-хірург-онколог та/або лікар-нейрохірург, лікар з променевої терапії та лікар-радіолог, лікар-патологоанатом. Залучення інших спеціалістів залежно від потреб пацієнта/пацієнтки. У випадку лікування дітей до складу групи спеціалістів (консиліуму) залучаються відповідні спеціалісти дитячого профілю.

11. Організація забезпечення компонентами та препаратами крові.

12. Забезпечення лікарськими засобами для проведення спеціального лікування та супровідної терапії відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та витратними матеріалами.

13. Організація забезпечення пацієнтів зі встановленим діагнозом новоутворення в амбулаторних та стаціонарних умовах лікарськими засобами та медичними виробами для проведення спеціального лікування та супровідної терапії відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів та Номенклатур (переліків) лікарських засобів та медичних виробів за напрямами «Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати супроводу для лікування онкологічних хворих» та «Лікарські засоби та медичні вироби для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання», що закуповуються за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплекс­них заходів програмного характеру».

14. Організація забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами, постачання яких здійснюється для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я МОЗ України.

15. Забезпечення можливості надання кисневої підтримки пацієнтам.

16. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам/пацієнткам.

17. Наявність в штаті відділення рентгенолаборанта. Наявність в штаті відділення інженера з клінічної дозиметрії та/або інженера-радіолога, та/або медичного фізика, та/або фізика (інженера-радіофізика).

18. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

19. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

20. Забезпечення права пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього/неї відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України від 15.06.2016 р. № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».

21. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

22. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

23. Наявність протоколу утилізації надлишків лікарських засобів.

24. Забезпечення використання можливостей інтервенційної радіології з УЗ- та/або Rg (С-дуга), та/або КТ-, та/або МРТ-навігацією при плануванні брахітерапії.

25. Проведення постійної поточної дозиметрії радіологічного обладнання, а також ведення обліку доз іонізуючого опромінення, отриманих персоналом радіологічного відділення.

26. Обов’язкове інформування регіонального канцер-реєстру (за місцем реєстрації хворого) про проведений етап спеціального лікування, розповсюдженість процесу за міжнародною класифікацією TNM 7-го перегляду, гістологічне підтвердження первинного вогнища та регіонарних лімфатичних вузлів, вогнищ можливого метастазування, наявність ускладнень перенесеного лікування.

27. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, що працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. лікар з променевої терапії та/або лікар-радіолог — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;

b. сестра медична — щонайменше 8 осіб, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

1. У закладі:

a. лікар-радіолог та/або лікар-рентгенолог, та/або лікар з радіонуклідної діагностики — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;

b. лікар-онколог та/або лікар-онколог дитячий, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар-гематолог, та/або лікар-гематолог дитячий (за умови надання допомоги дітям) — щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;

c. лікар-анестезіолог — щонайменше 4 особи, з них щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост). У випадку лікування дітей: лікар-анестезіолог дитячий — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи або за сумісництвом в цьому закладі;

d. лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

a. забезпечення киснем: із концентрацією кисню на рівні 93±3% та тиском кисню на виході 0,4 МПа, що забезпечується шляхом системи централізованого постачання кисню та/або кисневих концентраторів із швидкістю потоку кисню щонайменше 20 л/хв, в тому числі для забезпечення необхідного потоку та тиску кисню в системі для роботи апарата/штучної вентиляції легень (ШВЛ);

b. обладнання, що забезпечує дистанційну та/або контактну променеву терапію (гамма-терапевтичний апарат, рентгенотерапевтичний апарат та/або обладнання для проведення брахітерапії, та/або інше обладнання для проведення контактної терапії), та/або обладнання і препарати, що забезпечують ядерну медицину, в тому числі діагностику (радіофармпрепарати та/або гамма-камера, та/або ОФЕКТ);

c. витратні матеріали для забезпечення дистанційної та/або контактної терапії (термопластичні маски та/або інші фіксуючі засоби);

d. обладнання для планування дистанційної та/або контакт­ної терапії (КТ-симулятор та/або рентгенівський симулятор, або інше обладнання — щонайменше 1 апарат та відповідне програмне забезпечення);

e. обладнання для абсолютної та відносної дозиметрії;

f. апарат ШВЛ;

g. електрокардіограф багатоканальний;

h. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;

i. ларингоскоп;

j. монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2);

k. УЗД-апарат з можливістю проведення допплерографії;

l. рентгенівський апарат.

2. За місцем надання медичних послуг:

a. мішок ручної вентиляції легень;

b. пульсоксиметр;

c. глюкометр;

d. насос інфузійний роликовий — щонайменше 5;

e. автоматичний дозатор лікувальних речовин- щонайменше 2;

f. аспіратор (відсмоктувач);

g. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;

h. автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО) та щонайменше одне джерело мережі аварійного електроживлення.

Додаткові вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

a. лінійний прискорювач та/або гамма-ніж, та/або кібер-ніж, та/або обладнання для проведення брахітерапії;

b. витратні матеріали для забезпечення дистанційної та/або контактної терапії (термопластичні маски та/або інші фіксуючі засоби).

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «анестезіологія» та/або «дитяча анестезіологія», «променева терапія», «онкологія» та/або «дитяча онкологія», та/або «онкогінекологія», та/або «онкоотоларингологія», та/або «онкохірургія», та/або «радіологія», та/або «рентгенологія», та/або «радіонуклідна діагностика».

2. Наявність ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії Державної інспекції ядерного регулювання.

3. Наявність ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

4. Забезпечення дотримання вимог державної системи реєстрації випадків раку відповідно до наказу МОЗ України від 01.10.2013 р. № 845 «Про систему онкологічної допомоги населенню України».