Проєкт вимог ПМГ на 2022 р.: амбулаторне ведення вагітності

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала для громадського обговорення проєкти вимог для Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2022 р. за напрямом «Ведення вагітності в амбулаторних умовах».

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнтки (специфікація) за напрямом «Ведення вагітності в амбулаторних умовах»

1. Динамічне спостереження за вагітними, включаючи контроль за станом здоров’я вагітних, повнотою обстежень, консультацій, виконанням лікувально-профілактичних заходів з дотриманням етапності (взяття під нагляд, розробка індивідуального плану ведення вагітності відповідно групи ризику, виконання індивідуального плану) відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

2. Проведення необхідних лабораторних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:

 • загальноклінічних, біохімічних та імунохімічних лабораторних досліджень:

 розгорнутий клінічний аналіз крові (включаючи визначення кількості тромбоцитів і гематокриту);
 визначення групи крові і резус-фактора;
 визначення антиеритроцитарних антитіл;
 біохімічний аналіз крові (загальний білок, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, електроліти, феритин крові);
 коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ) та час згортання крові);
 глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
 загальний аналіз сечі;
 експрес-тест на наявність білка;
 проведення глюкозотолерантного тесту;
 визначення плацентарного фактора росту (PIGF), плазмового протеїну А (PAPP-A), хоріонічного гонадотропіну (β-ХГЛ вільний, ХГЛ загальний), альфафетопротеїну (AFP), некон’югованого естріолу (Е3);

a. досліджень на інфекції та віруси:

  • HBsAg, антитіла до HBsAg, HCV;
  • тестування на ВІЛ;
  • серологічне дослідження на сифіліс;
  • бактеріологічне дослідження сечі та інші;
  • мікробіологічне дослідження матеріалу з періанальної ділянки з метою виявлення носійства стрептококу групи В;

b. мікроскопічних та цитологічних обстежень:

  • цитологічне дослідження цервікального мазка (цервікальний канал та ектоцервікс);
  • мікроскопія урогенітального мазка на мікрофлору;

  c. інших лабораторних досліджень відповідно до потреб пацієнток.

  3. Організація забору та транспортування біологічного матеріалу для проведення досліджень у закладі або іншими надавачами медичних послуг на умовах договору підряду.

  4. Проведення необхідних інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:

  a. УЗД матково-плодово-плацентарного комплексу з використанням допплерографії;

  b. трансвагінальна ультразвукова цервікометрія;

  c. УЗД внутрішніх органів;

  d. кольпоскопія;

  e. кардіотокографія (КТГ);

  f. електрокардіографія (ЕКГ);

  g. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнток.

  5. Забезпечення проведення неінвазивної пренатальної діагностики з розрахунком індивідуального ризику жінки щодо хромосомних аномалій та певних вад розвитку плода за допомогою спеціалізованих комп’ютерних програм.

  6. Визначення факторів ризику прееклампсії та проведення комплексу профілактичних заходів.

  7. Проведення специфічної профілактики резус-сенсибілізації шляхом введенням антирезусного D імуноглобуліну.

  8. Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на запобігання ускладненням вагітності, післяпологового періоду, екстрагенітальних захворювань.

  9. Своєчасне виявлення вагітних, які належать до груп ризику (визначення групи ризику, виду ризику та оцінка його ступеня), з наступним дотриманням у веденні вагітності регіоналізації в організації перинатальної допомоги відповідно до чинного законодавства.

  10. Направлення вагітної з екстрагенітальним захворюванням до інших спеціалістів для спільного спостереження лікарем-акушером-гінекологом та лікарем-спеціалістом відповідного профілю.

  11. Організація (або направлення до) перинатального консиліуму за участю лікаря-генетика, профільних дитячих спеціалістів при виявленні у плода ознак аномалій, вродженої, спадкової патології для уточнення перинатального прогнозу, показань і умов для відповідних втручань.

  12. Організація (або направлення) на комісію з визначення показань до проведення операції (процедури) штучного переривання небажаної вагітності, строк якої становить 12–22 тиж.

  13. Своєчасне направлення вагітних для отримання стаціонарної допомоги з дотриманням регіоналізації в організації надання перинатальної допомоги.

  14. Надання невідкладної медичної допомоги вагітним, виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття, визначення подальшої маршрутизації відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

  15. Організація занять у «Школі відповідального батьківства» із залученням членів сім’ї до навчання.

  16. Підготовка до пологів з наданням інформаційної, психологічної підтримки та проведенням практичних занять для формування навичок пологової поведінки, грудного вигодовування та догляду за дитиною.

  17. Надання повної інформації вагітним щодо перебігу їх вагітності, особливостей індивідуального плану ведення вагітності та пологів.

  18. Інформування щодо потреби звернення за медичною допомогою, в тому числі при ознаках початку пологової діяльності, із визначенням закладів перинатальної допомоги відповідно до особливостей перебігу вагітності.

  Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Ведення вагітності в амбулаторних умовах»

  Умови надання послуги: амбулаторно.

  Підстави надання послуги:

  • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
  • направлення лікуючого лікаря;
  • самозвернення до лікаря-акушера-гінеколога.

  Вимоги до організації надання послуги:

  1. Організація спостереження за вагітними, включаючи контроль за станом здоров’я вагітних, повнотою обстежень, консультацій, виконанням лікувально-профілактичних заходів, з дотриманням етапності (взяття під нагляд, розробка індивідуального плану ведення вагітності відповідно групи ризику, виконання індивідуального плану) відповідно до галузевих стандартів в сфері охорони здоров’я.

  2. Забезпечення проведення лабораторних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я у закладі або на умовах договору підряду. Організація забору та транспортування біологічного матеріалу для проведення досліджень.

  3. Забезпечення проведення інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я в закладі або на умовах договору підряду.

  4. Наявність лікарських засобів та обладнання для надання невідкладної допомоги.

  5. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнткам.

  6. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

  7. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема коронавірусної хвороби (COVID-19)).

  8. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

  9. Коректне введення індивідуальної карти вагітної і породіллі (форма № 111/о) та обмінної карти (форма № 113/о) з обов’язковим обґрунтуванням діагнозу та зазначенням усіх важливих діагностичних, лікувальних, реабілітаційних і профілактичних процедур, які проводяться пацієнтці.

  10. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю.

  Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, що працюють на посадах:

  1. За місцем надання медичних послуг:

  a. лікар-акушер-гінеколог — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;

 • b. акушерка — щонайменше 2 особи, які працюють за основ­ним місцем роботи в цьому закладі.2. У закладі:a. лікар-терапевт — щонайменше 1 особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі;
 • b. лікар з ультразвукової діагностики, який пройшов підготовку з пренатальної діагностики (сертифікований курс тематичного удосконалення з пренатальної діагностики) — щонайменше 1 особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.Вимоги до переліку обладнання: 1. У закладі:

  a. УЗД-апарат з можливістю проведення допплерографії із додатковим трансвагінальним датчиком;

 • b. фетальний монітор (кардіомонітор плода) з автоматичним аналізом;
 • c. кольпоскоп з фотофіксацією та/або відеосистемою;
 • d. електрокардіограф багатоканальний;
 • e. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації.2. За місцем надання медичних послуг:a. мішок для ручної вентиляції легень;
 • b. ваги медичні з ростоміром;
 • c. глюкометр;
 • d. термометр безконтактний;
 • e. пульсоксиметр — щонайменше 2;
 • f. тонометр — щонайменше 2;
 • g. аптечка для надання невідкладної допомоги.Інші вимоги:1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «акушерство і гінекологія», «терапія», «ультразвукова діагностика».