УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Проєкт вимог ПМГ на 2022 р.: гострий інфаркт міокарда

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала для громадського обговорення проєкти вимог для Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2022 р. за напрямом «Медична допомога при гострому інфаркті міокарда»

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) за напрямом «Медична допомога при гострому інфаркті міокарда»

1. Первинний огляд пацієнта/пацієнтки лікарем, оцінка загального стану та життєво важливих функцій.

2. Екстрене визначення основних біохімічних показників і специфічних кардіологічних тестів крові для підтвердження пошкодження кардіоміоцитів, диференційної діагностики та динамічного спостереження за пацієнтами.

3. Безперервний моніторинг стану пацієнтів відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

4. Проведення лабораторних досліджень у цілодобовому режимі у закладі, зокрема:

 • розгорнутий клінічний аналіз крові;
 • визначення групи крові і резус-фактора;
 • біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, хлор, калій, натрій);
 • коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));
 • глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
 • кількісне визначення маркерів ушкодження міокарда: тропоніни І та/або Т, креатинкіназа ізоферменти (МВ) в сироватці крові;
 • загальний аналіз сечі;
 • інші лабораторні дослідження відповідно до медичних потреб пацієнтів/пацієнток.

Проведення інструментальних досліджень у цілодобовому режимі, зокрема:

a. ангіографічне дослідження коронарних судин;

b. електрокардіографія (ЕКГ);

c. ехокардіографія (ехоКГ);

d. рентгенологічне дослідження органів грудної клітки;

e. інші інструментальні дослідження відповідно до медичних потреб пацієнтів/пацієнток.

5. Забезпечення повного спектру медичної допомоги для проведення екстрених катетеризацій коронарних артерій серця і відновлення кровотоку по інфарктзалежній артерії.

6. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

7. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

8. Проведення термінових консультацій лікарями інших спеціальностей, у тому числі телемедичних консультацій, відповідно до клінічної ситуації.

9. Надання послуг з медичної реабілітації в гострому періоді та направлення пацієнтів для отримання послуг з медичної реабілітації у підгострому/відновному періоді.

10. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Медична допомога при гострому інфаркті міокарда»

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
 • самозвернення у невідкладному стані пацієнтів із наступними діагнозами:

 I21 Гострий інфаркт міокарда;
 I22 Повторний інфаркт міокарда.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність відділення або ліжок кардіологічного профілю — щонайменше 4 обладнаних ліжка для постійного моніторингу ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2, температури тіла та з можливістю цілодобової подачі кисню.

2. Наявність відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії, що включає катетеризаційну лабораторію, яка працює в цілодобовому режимі, або кардіологічного відділення з рентген-операційним блоком, який працює в цілодобовому режимі, та палати або відділення інтенсивної терапії.

3. Забезпечення можливості цілодобового проведення лабораторних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я в закладі та/або на умовах договору підряду.

4. Забезпечення можливості цілодобового проведення інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я в закладі та/або на умовах договору оренди необхідного діагностичного обладнання за місцем надання послуг.

5. Забезпечення постійного моніторингу стану пацієнтів відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

6. Організація забезпечення компонентами та препаратами крові.

7. Забезпечення можливості проведення консультацій, а також телемедичних консультацій, лікарями інших спеціальностей у закладі або на умовах договору підряду.

8. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтом/пацієнткою.

9. Забезпечення надання допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда (взаємодія з іншими закладами охорони здоров’я та службою екстреної медичної допомоги відповідно до уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги).

10. Забезпечення консультації лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини та/або фізичного терапевта, та/або ерготерапевта, визначення та проведення реабілітаційних заходів при потребі за відсутності протипоказань.

11. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

12. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

13. Забезпечення права пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього/неї відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України від 15.06.2016 р. № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».

14. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та  критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

15. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

16. Наявність затвердженого клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки з інфарктом міокарда, в тому числі для проведення ургентної інвазивної перкутанної процедури реперфузії (стентування).

17. Коректне ведення медичної карти стаціонарного хворого (форма № 003/о) з обов’язковим обґрунтуванням клінічного діагнозу та вказанням усіх важливих діагностичних, лікувальних, реабілітаційних і профілактичних процедур, які проводяться пацієнту/пацієнтці.

18. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, що працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. Лікар-кардіолог — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

b. Лікар-кардіолог інтервенційний та/або лікар-кардіолог, та/або лікар-хірург серцево-судинний, та/або лікар-рентгенолог, які пройшли підготовку з інтервенційних втручань в кардіології — щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

c. Лікар-анестезіолог — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

d. Сестра медична операційна — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

e. Сестра медична стаціонару — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

f. Сестра медична-анестезист — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

1. У закладі:

a. Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або фізичний терапевт, та/або ерготерапевт — щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

b. Лікар-психолог та/або лікар-психотерапевт, та/або психолог — щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. забезпечення киснем: із концентрацією кисню на рівні 93±3% та тиском кисню на виході 0,4 МПа, що забезпечується шляхом системи централізованого постачання кисню та/або кисневих концентраторів із швидкістю потоку кисню щонайменше 20 л/хв, в тому числі для забезпечення необхідного потоку та тиску кисню в системі для роботи апарата/ів штучної вентиляції легень (ШВЛ);

b. ангіограф стаціонарний (або мобільний з можливістю проведення коронарографій та екстрених перкутанних коронарних втручань), укомплектований системою ЕКГ та АТ-моніторингу у катетеризаційній лабораторії, який працює в цілодобовому режимі;

c. апарат ШВЛ;

d. УЗД-апарат з можливістю проведення допплерографії;

e. апарат для проведення тимчасової ендокардіальної електрокардіостимуляції — щонайменше 2;

f. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації − щонайменше 2, з них принаймні один з функцією зовнішньої стимуляції;

g. електрокардіограф багатоканальний — щонайменше 2;

h. монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2) — щонайменше 4;

i. пульсоксиметр — щонайменше 4;

j. мішок для ручної вентиляції легень — щонайменше 2;

k. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 4;

l. аспіратор (відсмоктувач) — щонайменше 2;

m. ларингоскоп — щонайменше 2;

n. термометр безконтактний;

o. автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО) та щонайменше одне джерело мережі аварійного електроживлення.

1. У закладі:

a. рентгенівський апарат.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «кардіологія», «анестезіологія», «інтервенційна кардіологія» та/або «хірургія серця і магістральних судин».

2. Наявність ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

3. Наявність ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання.