УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Проєкт вимог ПМГ на 2022 р.: хірургічні операції в стаціонарах

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала для громадського обговорення проєкти вимог для Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2022 р. за напрямом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах».

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) за напрямом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах»

1. Первинний огляд пацієнта/пацієнтки з визначенням його/її маршрутизації.

2. Проведення необхідних лабораторних обстежень, зокрема:

 • розгорнутий клінічний аналіз крові;
 • визначення групи крові і резус-фактора;
 • біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти (натрій, калій, магній, кальцій, хлор));
 • коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));
 • глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
 • С-реактивний білок (CPБ, кількісне визначення);
 • дослідження спинномозкової рідини;
 • тестування на сифіліс, гепатити, ВІЛ, SARS-CoV-2;
 • загальний аналіз сечі;
 • бактеріологічні дослідження;
 • гістологічні дослідження;
 • цитологічні дослідження;
 • патоморфологічні дослідження;
 • інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

3. Проведення необхідних інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:

a. електрокардіографія (ЕКГ);

b. ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням допплерографії;

c. ендоскопічні дослідження;

d. рентгенологічні дослідження;

e. комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням) за умови наявності відповідного обладнання в закладі;

f. магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням) за умови наявності відповідного обладнання в закладі;

g. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

1. Проведення хірургічних операцій.

2. Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення хірургічних операцій та обстежень.

3. Проведення інтенсивної терапії пацієнтам у випадку виникнення у них загрозливих для життя станів.

4. У випадку виявлення новоутворення під час ургентного або планового оперативного втручання — проведення забору гістологічного матеріалу та гістологічного дослідження та направлення пацієнта/пацієнтки з підозрою на онкологічне захворювання з висновками гістологічного дослідження на мультидисциплінарний (онкологічний) консиліум (групу спеціалістів).

5. Наявність рішення мультидисциплінарної онкологічної групи спеціалістів (консиліуму) щодо планового оперативного втручання з приводу злоякісного новоутворення.

6. Забезпечення післяопераційного моніторингу та подальшої медикаментозної терапії.

7. Своєчасне знеболення (при необхідності анестезіологічне забезпечення) на всіх етапах діагностики та лікування, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

8. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами.

9. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.

10. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.

11. Направлення пацієнтів при наявності показань в інші заклади/підрозділи для надання їм вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

12. Надання послуг з медичної реабілітації в гострому періоді та направлення пацієнтів для отримання послуг з медичної реабілітації у підгострому/відновному періоді або послуг з паліативної медичної допомоги.

13. Проведення заходів з профілактики захворювань.

14. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.

Додаткові вимоги до обсягу медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) (для надання медичної допомоги дорослим):

1. Надання консультативної допомоги із застосуванням телемедичних технологій (телемедичні консультації/консиліуми) лікарям закладів охорони здоров’я нижчого рівня щодо ведення пацієнтів, які знаходяться у життєзагрозливих (критичних) станах, складних клінічних випадках, у цілодобовому режимі.

2. Проведення необхідних інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:

а. комп’ютерна томографія;

b. магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

c. ангіографічні дослідження.

3. Проведення інструментальних ендоскопічних досліджень в умовах стаціонару.

4. Наявність лабораторії, яка дозволяє отримувати результати проведених пацієнтам лабораторних досліджень у цілодобовому режимі.

Додатковий обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) (для надання медичної допомоги дітям):

1. Надання консультативної допомоги із застосуванням телемедичних технологій (телемедичні консультації/консиліуми) лікарям закладів охорони здоров’я нижчого рівня, у тому числі забезпечення надання консультативної медичної допомоги дітям, які знаходяться у життєзагрозливих (критичних) станах, профільними спеціалістами у цілодобовому режимі виїзною консультативною педіатричною бригадою невідкладної допомоги та інтенсивної терапії.

2. Проведення необхідних інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема комп’ютерної томографії (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням).

3. Проведення інструментальних ендоскопічних досліджень в умовах стаціонару.

4. Проведення хірургічних втручань у новонароджених.

5. Надання медичної допомоги при опіках всіх ступенів тяжкості у дітей у повному обсязі відповідно до чинних галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

6. Надання медичної допомоги при травмах всіх ступенів тяжкості у дітей у повному обсязі відповідно до чинних галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

7. Надання медичної допомоги дітям у випадку отруєнь та інтоксикацій усіх ступенів тяжкості у повному обсязі відповідно до чинних галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

8. Надання медичної допомоги дітям у випадках сторонніх тіл в органах чуття, травній системі, системі органів дихання тощо у повному обсязі відповідно до чинних галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

9. Надання медичної допомоги дітям при травмах очей всіх ступенів тяжкості, в тому числі із проведенням хірургічних втручань на очах відповідно до чинних галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

10. Наявність лабораторії, яка дозволяє отримувати результати проведених пацієнтам лабораторних досліджень у цілодобовому режимі.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах»

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу;
 • самозвернення у невідкладному стані.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність приймального відділення з приймально-оглядовим боксом або відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги, обладнаних відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.

2. Наявність відділення/палати інтенсивної терапії для проведення цілодобової інтенсивної терапії та моніторингу, обладнаних відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.

3. Наявність операційного блоку, обладнаного відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.

4. Забезпечення можливості проведення лабораторних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.

5. Забезпечення можливості проведення інструментальних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.

6. Організація забезпечення компонентами та препаратами крові.

7. Наявність рішення мультидисциплінарної (онкологічної) групи спеціалістів (консиліуму) для проведення планових оперативних втручань з приводу злоякісного новоутворення.

8. Організація забору гістологічного біоматеріалу та проведення гістологічного дослідження при виявленні новоутворення, в тому числі на умовах договору підряду.

9. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання медичної допомоги пацієнтам.

10. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

11. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

12. Забезпечення права пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього/неї відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України від 15.06.2016 р. № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».

13. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

14. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

15. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Додаткові вимоги до організації надання послуги (для надання медичної допомоги дорослим):

1. Наявність відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії загального профілю (щонайменше 12 ліжок).

2. Наявність відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги із забезпеченням перебування пацієнта/пацієнтки у цьому відділенні не більше 24 год.

3. Наявність у закладі обладнаного кабінету телемедицини для проведення телемедичних консультацій/консиліумів відповідно до табеля оснащення.

4. Забезпечення цілодобового проведення лабораторних та інструментальних досліджень у закладі.

Додаткові вимоги до організації надання послуги (для надання медичної допомоги дітям):

1. Наявність відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії для дітей.

2. Наявність у закладі щонайменше 3 ліжок за кожним з перелічених напрямів: неонатальної хірургії, нейрохірургії, опікових, ортопедії та травматології, урології, офтальмології, отоларингології.

3. Наявність у закладі обладнаного кабінету телемедицини для проведення телемедичних консультацій/консиліумів відповідно до табеля оснащення.

4. Наявність графіка чергувань лікарів-консультантів для забезпечення цілодобового надання консультативної та/або виїзної консультативної медичної допомоги дітям.

5. Забезпечення цілодобового проведення лабораторних та інструментальних досліджень у закладі.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, що працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар-кардіолог інтервенційний, та/або лікар-комбустіолог, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-нейрохірург дитячий, та/або лікар-онколог, та/або лікар-онколог дитячий, та/або лікар-ортопед-травматолог, лікар-ортопед-травматолог дитячий, та/або лікар-отоларинголог, та/або лікар-отоларинголог дитячий, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-офтальмолог, та/або лікар-офтальмолог дитячий, та/або лікар-уролог, та/або лікар-уролог дитячий, та/або лікар-хірург, та/або лікар-хірург дитячий, та/або лікар-хірург-проктолог, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар-хірург судинний, та/або лікар-хірург серцево-судинний, та/або лікар-хірург торакальний, лікар-стоматолог-хірург та/або лікар-хірург щелепно-лицьовий — щонайменше 3 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

b. Сестра медична — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

c. Сестра медична, що працює на посаді сестра медична операційна, — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

1. У закладі:

a. Лікар-анестезіолог та/або лікар-анестезіолог дитячий — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

b. Лікар-ендоскопіст, та/або лікар з ультразвукової діагностики, та/або лікар-рентгенолог, та/або лікар з променевої терапії, та/або лікар-радіолог, та/або лікар з радіонуклідної діагностики — щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом в цьому закладі.

c. Лікар-епідеміолог — щонайменше 1 особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом.

d. Сестра медична-анестезист — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Додаткові вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, що працюють на посадах (для надання медичної допомоги дорослим):

1. За місцем надання медичних послуг:

a. Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар-кардіолог інтервенційний, та/або лікар-комбустіолог, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-онколог, та/або лікар-ортопед-травматолог, та/або лікар-отоларинголог, та/або та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-офтальмолог, та/або лікар-уролог, та/або лікар-хірург, та/або лікар-хірург-проктолог, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар-хірург судинний, та/або лікар-хірург серцево-судинний, та/або лікар-хірург торакальний, лікар-стоматолог-хірург — щонайменше 20 осіб з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

b. Лікар-анестезіолог — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

c. Сестра медична — щонайменше 20 осіб, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

d. Сестра медична-анестезист — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

e. Сестра медична, що працює на посаді сестра медична операційна, — щонайменше 10 осіб, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

1. У закладі:

a. Лікар з медицини невідкладних станів — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

b. Лікар-лаборант — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи у цьому закладі.

c. Фельдшер-лаборант та/або лаборант клінічної діагностики та/або лаборант клініко-діагностичної лабораторії та/або лаборант — щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом.

d. Рентгенолаборант — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи у цьому закладі або за сумісництвом.

e. Фельдшер/парамедик — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Додаткові вимоги до спеціалізації та кількості фахівців, що працюють на посадах (для надання медичної допомоги дітям):

1. За місцем надання медичних послуг:

a. Лікар-ортопед-травматолог дитячий — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

b. Лікар-отоларинголог дитячий — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

c. Лікар-офтальмолог дитячий — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

d. Лікар-хірург дитячий — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

e. Лікар-анестезіолог дитячий — щонайменше 4 особи.

f. Сестра медична-анестезист — щонайменше 4 особи.

g. Сестра медична — щонайменше 12 осіб, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

h. Сестра медична  операційна — щонайменше 10 осіб, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

1. У закладі:

a. Лікар-лаборант — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи у цьому закладі.

b. Фельдшер-лаборант та/або лаборант клінічної діагностики, та/або лаборант клініко-діагностичної лабораторії, та/або лаборант — щонайменше  4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом.

c. Рентгенолаборант — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи у цьому закладі або за сумісництвом.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

a. УЗД-апарат з можливістю проведення допплерографії;

b. електрокардіограф багатоканальний;

c. рентгенівський апарат;

d. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації.

1. За місцем надання медичних послуг:

a. забезпечення киснем: із концентрацією кисню на рівні 93±3% та тиском кисню на виході 0,4 МПа, що забезпечується шляхом системи централізованого постачання кисню та/або кисневих концентраторів із швидкістю потоку кисню щонайменше 20 л/хв, в тому числі для забезпечення необхідного потоку та тиску кисню в системі для роботи апарата/ів штучної вентиляції легень (ШВЛ);

b. апарат ШВЛ — щонайменше 2;

c. наркозний апарат/станція;

d. ларингоскоп;

e. монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2) — щонайменше 2;

f. пульсоксиметр — щонайменше 2;

g. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 4;

h. аспіратор (відсмоктувач);

i. глюкометр;

j. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;

k. коагулятор (моно-, біполярний);

l. термометр безконтактний;

m. автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО) та щонайменше одне джерело мережі аварійного елект­роживлення.

Додаткові вимоги до переліку обладнання (для надання медичної допомоги дорослим):

1. У закладі:

a. комп’ютерний томограф;

a. магнітно-резонансний томограф;

b. ангіограф стаціонарний (або мобільний);

c. фіброгастроскоп;

d. колоноскоп;

e. бронхоскоп.

2. У відділенні невідкладної (екстреної) медичної допомоги:

a. апарат рентгенівський діагностичний палатний;

b. мобільний УЗД-апарат;

c. глюкометр;

d. системи та апарати для проведення швидких тестів;

e. електрокардіограф багатоканальний;

f. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;

g. монітор пацієнта;

h. мішок для ручної вентиляції легень.

3. В операційній:

a. наркозно-дихальний апарат високого класу з можливістю проведення інгаляційної анестезії галогенізованими анестетиками і роботи в низькопотоковому режимі та з системами повного анестезіологічного моніторингу — 1 на кожних 5 операційних столів;

b. наркозно-дихальний апарат середнього класу з можливістю проведення інгаляційної анестезії галогенізованими анестетиками та з системами базового анестезіологічного моніторингу — 1 на кожних 5 операційних столів;

c. наркозно-дихальний апарат спрощеного типу з можливістю подання закисно-кисневої суміші — 3 на кожних 5 операційних столів;

d. монітор пацієнта поліфункціональний з неінвазивним вимірюванням гемодинаміки (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t) — 4 на кожних 5 операційних столів;

e. пульсоксиметр — 1 на кожен операційний стіл;

f. дозатор лікувальних речовин — 1 на кожен операційний стіл;

g. пристрій для прискореної внутрішньовенної інфузії під тиском — 1 на кожні 5 операційних столів;

h. електрокардіостимулятор зовнішній;

i. портативний дефібрилятор з функцією синхронізації;

j. електровідсмоктувач — 1 на кожний операційний стіл;

k. ларингоскоп з набором клинків — 1 на кожний операційний стіл;

l. мішок для ручної вентиляції легень — 1 на кожний операційний стіл.

4. У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділенні інтенсивної терапії (ІТ) загального профілю для дорослих:

a. апарат ШВЛ високого класу — щонайменше 2;

b. апарат ШВЛ середнього класу — щонайменше 10;

c. апарат ШВЛ портативний транспортний з автономними живленням — щонайменше 2;

d. монітор пацієнта поліфункціональний з неінвазивним вимірюванням гемодинаміки (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t) — щонайменше 10;

e. пульсоксиметр — щонайменше 6;

f. дозатор лікувальних речовин — щонайменше 12;

g. пристрій для прискореної внутрішньовенної інфузії під тиском — щонайменше 2;

h. ЕКГ портативний;

i. електрокардіостимулятор зовнішній;

j. дефібрилятор із функцією синхронізації — щонайменше 2;

k. електровідсмоктувач — щонайменше 12;

l. ларингоскоп з набором клинків — щонайменше 3;

m. апарат для плазмаферезу;

n. апарат для гострого гемодіалізу «Штучна нирка» (при відсутності відділення екстракорпоральної детоксикації;

o. мішок для ручної вентиляції легень — щонайменше 4;

p. апарат рентгенівський діагностичний палатний;

q. реанімаційна укладка (валіза) — щонайменше 2;

r. апарат УЗД цифровий з кольоровим допплером і набором датчиків:

  •  конвексний (абдомінальний) з частотою 2–6 МГЦ — 1;
  • лінійний (для дослідження судин) з середньою частотою 7,5 МГц шириною 40–50 мм — 1;
  • секторний з фазованою решіткою (кардіальний для ехоКс) з частотою 2–4 МГц — 1;

s. фібробронхоскоп.

5. У лабораторії:

a. апарат для визначення кислотно-лужної рівноваги та газового складу крові;

b. коагуляційний аналізатор;

c. електролітний аналізатор;

d. біохімічний аналізатор.

Додаткові вимоги до переліку обладнання (для надання медичної допомоги дітям):

1. У закладі:

a. комп’ютерний томограф;

b. фіброгастроскоп;

c. колоноскоп;

d. бронхоскоп;

e. УЗД-апарат з кольоровим допплером і набором датчиків для дітей різного віку;

f. автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО) та щонайменше одне джерело мережі аварійного електроживлення.

2. У приймальному відділенні:

a. апарат рентгенівський діагностичний палатний;

b. мобільний УЗД-апарат;

c. глюкометр;

d. системи та апарати для проведення швидких тестів;

e. електрокардіограф багатоканальний;

f. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;

g. монітор пацієнта;

h. мішок для ручної вентиляції легень.

3. У операційній:

a. наркозно-дихальний апарат високого класу для дітей усіх вікових груп з можливістю проведення інгаляційної анестезії галогенізованими анестетиками і роботи в низькопотоковому режимі та з системами повного анестезіологічного моніторингу — 1 на кожних 5 операційних столів;

b. наркозно-дихальний апарат середнього класу для дітей усіх вікових груп з можливістю проведення інгаляційної анестезії галогенізованими анестетиками та з системами базового анестезіологічного моніторингу — 2 на кожних 5 операційних столів;

c. наркозно-дихальний апарат спрощеного типу для дітей з можливістю подання закисно-кисневої суміші — 2 на кожних 5 операційних столів;

d. монітор пацієнта поліфункціональний з неінвазивним вимірюванням гемодинаміки (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t) для дітей усіх вікових груп з комплектами відповідних манжеток та датчиків — 1 на кожних 5 операційних столів;

e. пульсоксиметр для дітей усіх вікових груп з відповідними датчиками — 1 на кожен операційний стіл;

f. дозатор лікувальних речовин — 1 на кожен операційний стіл;

g. пристрій для прискореної внутрішньовенної інфузії під тиском;

h. дефібрилятор;

i. електровідсмоктувач — 1 на кожний операційний стіл;

j. ларингоскоп з набором клинків — 1 на кожний операційний стіл;

k. мішок для ручної вентиляції легень — 1 на кожний операційний стіл.

4. У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділенні інтенсивної терапії загального профілю:

a. апарат ШВЛ високого класу для дітей усіх вікових груп — щонайменше 6;

b. апарат ШВЛ середнього класу для дітей усіх вікових груп — щонайменше 3;

c. апарат ШВЛ портативний транспортний з автономним живленням для дітей усіх вікових груп;

d. монітор пацієнта поліфункціональний з неінвазивним вимірюванням гемодинаміки (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t) для дітей усіх вікових груп з комплектами відповідних манжеток та датчиків — щонайменше 12;

e. пульсоксиметр для дітей усіх вікових груп з відповідними датчиками — щонайменше 6;

f. дозатор лікувальних речовин — щонайменше 18;

g. пристрій для прискореної внутрішньовенної інфузії під тиском;

h. ЕКГ портативний для дітей усіх вікових груп;

i. дефібрилятор;

j. електровідсмоктувач — щонайменше 12;

k. ларингоскоп з набором клинків — щонайменше 4;

l. відкрита реанімаційна система для виходжування новонароджених — щонайменше 4;

m. реанімаційна укладка (валіза) — щонайменше 2;

n. мішок для ручної вентиляції легень — щонайменше 6;

o. ваги електронні — щонайменше 4;

p. апарат рентгенівський діагностичний палатний;

q. стійка пересувна для вертикальних рентгенівських знімків;

r. апарат УЗД цифровий з кольоровим допплером і набором датчиків:

  • конвексний (абдомінальний);
  • лінійний (для дослідження судин);
  • секторний з фазованою решіткою (кардіальний для ехоКс).

5. У лабораторії:

a. апарат для визначення кислотно-лужної рівноваги та газового складу крові;

b. автоматичний гематологічний аналізатор;

c. коагуляційний аналізатор;

d. електролітний аналізатор;

e. біохімічний аналізатор.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.