УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Проєкт вимог ПМГ на 2022 р.: хірургія одного дня

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала для громадського обговорення проєкти вимог для Програми медичних гарантій на 2022 р. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2022 р. за напрямом «Хірургія одного дня»

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) за напрямом «Хірургія одного дня»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта/пацієнтки:

1. Забезпечення планової госпіталізації пацієнта/пацієнтки за наявності в нього/неї відповідного обсягу досліджень до запланованої медичної послуги, виконаних на амбулаторному етапі надання медичної допомоги, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

2. Забезпечення огляду пацієнта/пацієнтки лікуючим лікарем перед наданням медичної послуги.

3. Передопераційний огляд пацієнта/пацієнтки лікарем-анестезіологом.

4. Проведення лабораторних обстежень у разі виникнення ускладнень, зокрема:

 1. загальний аналіз крові;
 2. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));
 3. глюкоза в цільній крові або сироватці крові.

5. Проведення у разі виникнення ускладнень додаткових інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, у тому числі електрокардіографія (ЕКГ), рентгендослідження, ультразвукове дослідження (УЗД) тощо.

6. Проведення медичної підготовки пацієнта/пацієнтки до діагностичного, лікувально-діагностичного втручання або оперативного лікування, яке не може бути проведене на амбулаторному рівні.

7. Проведення анестезіологічного забезпечення під час діагностичних, лікувально-діагностичних та хірургічних втручань/процедур.

8. Проведення діагностичних, лікувально-діагностичних та хірургічних втручань/процедур, здійснення яких неможливе в амбулаторних умовах і потребує спостереження протягом не більше 24 год в умовах стаціонару.

9. Проведення при наявності показань гістологічного, цитологічного досліджень матеріалу, отриманого при проведенні втручань відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

10. Забезпечення медичного спостереження за пацієнтом після оперативного лікування або іншого втручання профільним лікарем-спеціалістом, а також лікарем-анестезіологом у разі проведення анестезіологічного забезпечення.

11. Забезпечення післяопераційного знеболення за наявності показань відповідно до типу операційного втручання.

12. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами.

13. Надання пацієнту/пацієнтці рекомендацій із подальшого медикаментозного та відновлювального лікування в амбулаторних умовах та тактики дій при розвитку будь-яких ускладнень.

14. Навчання пацієнта/пацієнтки та/або осіб, які здійснюватимуть догляд за пацієнтом/пацієнткою після виписки зі стаціонару одного дня, основ післяопераційного догляду вдома.

15. Надання медичної допомоги у разі виникнення невідкладних станів у пацієнта/пацієнтки з дотриманням подальшої маршрутизації пацієнта.

16. Забезпечення госпіталізації пацієнта/пацієнтки у профільне стаціонарне відділення при виникненні ускладнень під час перебування пацієнта/пацієнтки в стаціонарі одного дня та наявності показань до цілодобового спостереження та лікування.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Хірургія одного дня»

 Умови надання послуги: стаціонарно тривалістю менше 24 год.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікуючого лікаря

ДСГ:

 • С01, С03, C10, C11, С12, С14, C13, C15, C16;
 • D10, D11;
 • F17, F18, F19, F20;
 • H05;
 • H08;
 • I24, I25;
 • J07, J11;
 • L02, L06, L42;
 • М05, M06, M40;
 • N10;
 • O04, O05.

Вимоги до організації надання послуги: 

1. Наявність ліжок стаціонару одного дня в складі стаціонарного відділення відповідного профілю надання медичної допомоги або окремого відділення/підрозділу для надання послуг стаціонару одного дня для перебування пацієнтів у післяопераційний період.

2. Наявність окремо виділеної для проведення оперативних втручань в рамках стаціонару одного дня операційної, перев’язочної та/або процедурної, обладнаних відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.

3. Наявність у закладі приймального відділення та/або відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги.

4. Наявність у закладі відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії, обладнаних відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.

5. Забезпечення первинного огляду пацієнта/пацієнтки з оцінкою його/її загального стану, супутньої патології та відсутності протипоказань до надання медичної послуги пацієнту/пацієнтці в умовах стаціонару одного дня.

6. Забезпечення проведення діагностичних, лікувально-діагностичних або хірургічних втручань, які не можуть бути проведеними на амбулаторному рівні.

7. Забезпечення проведення анестезії під час хірургічних втручань та обстежень.

8. Організація забору матеріалу та проведення гістологічного та/або цитологічного дослідження у закладі або на умовах договору підряду.

9. Забезпечення можливості проведення інструментальних досліджень у закладі або на умовах договору оренди діагностичного обладнання за місцем надання послуг.

10. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

11. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

12. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

13. Забезпечення права пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього/неї відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України від 15.06.2016 р. № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».

14. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

15. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

16. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства, та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, що працюють на посадах:

a. Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар-ендоскопіст, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-нейрохірург дитячий, та/або лікар-ортопед-травматолог, лікар-ортопед-травматолог дитячий, та/або лікар-отоларинголог, та/або лікар-отоларинголог дитячий, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-офтальмолог, та/або лікар-офтальмолог дитячий, та/або лікар-стоматолог-хірург, та/або лікар-хірург щелепно-лицьовий, та/або лікар-уролог, та/або лікар-уролог дитячий, та/або лікар-хірург, та/або лікар-хірург дитячий, та/або лікар-хірург-проктолог, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар-хірург судинний, та/або лікар-хірург серцево-судинний, та/або лікар-хірург торакальний — щонайменше 2 особи однієї спеціальності з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи у цьому закладі (не стосується медичного чергування).

b. Лікар-анестезіолог (або лікар-анестезіолог дитячий у випадку надання медичної допомоги дітям) — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування).

c. Сестра медична та/або сестра медична операційна — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

a. УЗД-апарат з можливістю проведення допплерографії;

b. електрокардіограф багатоканальний;

c. рентгенівський апарат.

2. За місцем надання послуг:

a. автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО) та щонайменше одне джерело мережі аварійного електроживлення.

3. У операційній:

a. система централізованого постачання кисню, здатна забезпечувати необхідний потік та тиск кисню в системі для роботи апарата/ів штучної вентиляції легень (ШВЛ);

b. наркозно-дихальний апарат середнього класу з можливістю проведення інгаляційної анестезії галогенізованими анестетиками та з системами базового анестезіологічного моніторингу;

c. монітор операційний (артеріальний тиск (АТ), частота серцевих скорочень (ЧСС), ЕКГ, SpO2, СО2, в кінцевому видихуваному газі, t, частота дихання);   

d. пульсоксиметр;

e. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;

f. ларингоскоп;

g. мішок ручної вентиляції легень;

h. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку.

4. У післяопераційній палаті:

a. система централізованого постачання кисню; система централізованого постачання кисню, здатна забезпечувати необхідний потік та тиск кисню в системі для роботи апарата/ів ШВЛ;

b. монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2);

c. пульсоксиметр;

d. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;

e. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 2;

f. аспіратор (відсмоктувач);

g. глюкометр;

h. термометр безконтактний — щонайменше 2;

i. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «анестезіологія» та/або «дитяча анестезіологія».

2. Наявність ліцензії на право провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (придбання, зберігання, використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів).

3. Ліцензія на використання джерел іонізуючого випромінювання або реєстрація в Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання (на обладнання, експлуатація якого не потребує ліцензування).