Біологічна мішень в лікуванні пацієнтів з бактеріальною пневмонією

Бактеріальна інфекція легень є частою причиною захворюваності серед дітей і дорослих у всьому світі [3]. Незважаючи на розширення профілактичних можливостей, включаючи застосування протимікробних засобів, запобіжне вакцинування, пневмонія залишається основною причиною передчасної смерті людей у всьому світі. Але розробка більш ефективних методів лікування потребує перш за все поглибленого розуміння механізмів вродженої імунореактивності у відповідь на бактеріальний інфекційно-запальний процес в легеневій тканині.

Останніми роками широко обговорювалася роль цитокіну, що мобілізує нейтрофіли, – інтерлейкіну-26 (IL-26) [6-7]. Нині добре відомо, що IL-26 широко представлений в дихальних шляхах здорової людини, і його концентрація суттєво зростає після внутрішньобронхіального впливу ендотоксинів грамнегативних бактерій [2]. Крім того, рівень IL-26 значно підвищений у курців з тривалим стажем паління та значною колонізацією бактеріальними патогенами. Раніше відомою була позитивна кореляція між IL-26 та вмістом лейкоцитів і нейтрофілів в епітелії дихальних шляхів здорових людей з попереднім впливом ендотоксинів або за його відсутності, а також у осіб з хронічним обструктивним захворюванням легень. Однак відповідний зв’язок між локальною концентрацією IL-26 та системним рівнем лейкоцитів не досліджувався.

У новій роботі, здійсненій дослідниками Каролінського інституту (Karolinska Institutet), Швеція, обґрунтовано роль IL-26 в розвитку бактеріального інфекційного процесу у легенях. Доведено, що вказаний медіатор запалення має вирішальне значення у перебігу бактеріальної пневмонії [1]. Стаття за матеріалами дослідження розміщена у виданні «Frontiers in Immunology – Microbial Immunology» 28 жовтня 2021 р.

Результати дослідження

У зразках тканин нижніх дихальних шляхів у пацієнтів з бактеріальною пневмонією дослідники відмічали суттєве підвищення концентрації IL-26, що корелювало з концентрацією нейтрофілів у сироватці крові. Крім того, встановлено, що патогенасоційовані бактеріальні структури як грампозитивних, так і грамнегативних бактеріальних збудників зумовлювали підвищення позаклітинної концентрації IL-26 в культурі альвеолярних епітеліальних клітин, макрофагів та нейтрофілів in vitro. Внаслідок стимуляції IL-26 відбувалося пригнічення природного вивільнення еластази та мієлопероксидази інтактних нейтрофілів. Також описана стимуляція блокувала експресію активаторів нейтрофілів після експозиційного впливу на них бактеріального збудника (Klebsiella pneumoniae).

Крім того, праймування зразків легеневої тканини людини ex vivo екзогенним IL-26 потенціювало індуковане ендотоксином зростання експресії мРНК для інших цитокінів, що беруть участь в реалізації вродженої імунної відповіді, включаючи IL-23, який є головним регулятором активності Th17, та протизапальний цитокін IL-10. Насамкінець зафіксовано, що нейтралізація ендогенного IL-26 суттєво активізувала ріст Klebsiella pneumoniae в культурі макрофагів. Отримані дані, на думку авторів роботи, свідчать про те, що IL-26 відіграє ключову роль у розвитку бактеріального інфекційного процесу, імовірно, цілеспрямовано модулюючи критичні ланки вродженої імунної відповіді локально і системно. За словами дослідників, цей вплив, який можна охарактеризувати принципом дії антибактеріального пептиду, є додатковим внеском у процес ерадикації бактеріальних збудників.

Практичне значення

Зважаючи на отримані результати, автори наголосили на тому, що IL-26 виявляє не лише діагностичний, але й терапевтичний потенціал при інфекційному процесі з розвитком пневмонії бактеріального походження і заслуговує на подальше вивчення в цьому напрямі. Враховуючи те, що глобальна проблема підвищення антибіотикорезистентності набуває все більшого значення, підкреслює необхідність активного звернення до біологічних моделей лікування пацієнтів з бактеріальною пневмонією. Дані проведеного дослідження позиціонують IL-26 як нову потенційну мішень біологічної терапії.

Список використаної літератури

  1. Che K.F., Paulsson M., Piersiala K. et al. (2021) Complex involvement of interleukin-26 in bacterial lung infection. Front. Immunol., Oct. 28. Doi: 10.3389/fimmu.2021.761317.
  2. Che K.F., Tengvall S., Linden A. (2020) Interleukin-26 in host defense and inflammatory disorders of the airways. Cytokine Growth Factor Rev., 57: 1–10. doi: 10.1016/j.cytogfr.2020.10.003.
  3. Oliwa J.N., Marais B.J. (2017) Vaccines to prevent pneumonia in children – a developing country perspective. Paediatr Respir. Rev., 22: 23–30. doi: 10.1016/j.prrv.2015.08.004.