Розроблено проєкт закону «Про самоврядування в сфері охорони здоров’я в Україні»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкт Закону України «Про самоврядування в сфері охорони здоров’я в Україні».

Мета

Метою розроблення проєкту закону є створення умов для збалансування інтересів суспільства, бізнесу й держави, впровадження з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду моделі медичного самоврядування, яка надасть можливість суб’єктам господарської та професійної діяльності здійснювати саморегулювання медичної діяльності і створить законодавчі підстави для делегування самоврядним організаціям окремих функцій, які на сьогодні здійснюються органами державної влади з регулювання господарської та професійної діяльності.

Завданнями проєкту закону є необхідність реалізації можливостей громадян України та лікарської спільноти брати безпосередню участь в управлінні державними справами, як це гарантовано Конституцією України, через процедуру делегування відповідних повноважень самоврядним медичним організаціям, формування нової культури партнерства професіоналів, влади, бізнесу та суспільства, створення сприятливих умов для формування повноцінної системи саморегулювання професійної діяльності медичних працівників та механізмів для управління галуззю і передачі державою окремих функцій професійним медичним організаціям.

Обґрунтування необхідності прийняття акта

Рівень демократичного розвитку суспільства та розбудови правової держави прямо пов’язані з ефективністю функціонування галузевих саморегулівних і самоврядних об’єднань, що представляють інтереси певної професії, галузі чи сфери діяльності та є одним з важливих елементів громадянського суспільства в Україні.

Відсутність законодавчого визнання державою галузевих самоврядних об’єднань виключає можливість їх реального впливу на суспільні процеси. При цьому ефективність діяльності існуючих галузевих об’єднань перебуває на низькому рівні.

В Україні самоврядні медичні організації діють виключно у вигляді громадських об’єднань. Вони ставлять за мету сприяння охороні та зміцненню здоров’я українського народу, участь у вирішенні проблем сфери охорони здоров’я, сприяння професійному зростанню медичних та фармацевтичних працівників, їх правовому та соціальному захисту, задоволенню законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів. Проте вони не мають закріплених законом важелів впливу, бо діють виключно в межах законодавства про громадські об’єднання.

Чинне правове поле не відповідає потребам і завданням сьогодення та не вирішує питання ефективного функціонування самоврядних медичних організацій у ринкових умовах. Зокрема, не визначено їх правовий статус, місце і роль самоврядних медичних організацій у системі управління медичними професіями та сферою охорони здоров’я, а також порядок взаємодії з органами державної влади. Внаслідок відсутності конкретних повноважень самоврядні медичні організації неспроможні ефективно впливати на формування та реалізацію державної політики.

Системою охорони здоров’я самоврядні медичні організації не розглядаються як рівноправні партнери, а їх роль зводиться здебільшого до участі в підвищенні кваліфікації лікарів. Тому перед Україною постає серйозне завдання удосконалення та розвитку системи медичних кадрів шляхом створення самоврядних медичних організацій, побудованих на принципах автономії професійної діяльності. У прийнятій 39-ю Всесвітньою медичною асамблеєю «Мадридській декларації» (1987 р.) наголошується на необхідності самоврядування медичної професії та встановлення професійної автономії.

Сформульовані в документі основні принципи медичного самоврядування спрямовані на задоволення потреб пацієнтів та захист прав медичних працівників. У більшості країн — членів Європейського Союзу прийнято закони, згідно з якими медичному самоврядуванню делеговано низку важливих регуляторних функцій системи охорони здоров’я, а також окреслено основні організаційні засади професійної діяльності лікарів. Діяльність самоврядних медичних організацій законодавчо врегульована, прозора та прогнозована.

Створення самоврядних медичних організацій є яскравим прикладом поступового переходу економіки України до створення умов галузевого самоврядування і саморегулювання професій, галузей та сфер діяльності.

З метою створення умов для ефективного функціонування самоврядних медичних організацій, забезпечення можливості для виконання ними функцій самоврядних і саморегулівних організацій та збалансування інтересів суспільства, бізнесу та держави, пропонується прийняти Закон України «Про самоврядування медичних професій в Україні» (далі – проєкт закону).

Проєкт закону відповідає визнаним у Європейському Союзі поняттям громадянського суспільства, демократичної правової держави, ринкової економіки, існуючій системі самоврядування і саморегулювання.

Проєкт закону адаптований до національних умов і особливостей України як щодо змісту, так і стосовно етапів та термінів впровадження.

Основні положення проєкту акта

Проєкт закону складається з преамбули та змістовної частини, яка містить 32 статті. У прикінцевих положеннях визначено термін набрання чинності законом та вказано на необхідність приведення у відповідність із цим законом відповідних нормативно-правових актів.

Куди надавати пропозиції

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом медичних кадрів, освіти і науки МОЗ протягом 30 днів з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7, e-mail: medosvita2020@gmail.com, тел.: (044) 253-24-44.