Проєкт вимог ПМГ на 2022 р.: замісна підтримувальна терапія

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала для громадського обговорення проєкти вимог для Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2022 р. за напрямом «Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії».

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) за напрямом «Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії»

1. Організація лікування осіб з наркотичною залежністю препаратами замісної підтримувальної терапії (ЗПТ).

2. Складання плану лікування:

  • оцінка стану та потреб пацієнта/пацієнтки;
  • розробка плану спостереження та лікування;
  • оцінка прихильності до лікування, визначення чинників, які негативно впливають на її формування, та проведення відповідного коригування плану лікування.

3. Видача препаратів для їх прийому під безпосереднім контролем надавача послуг за місцем надання медичних послуг, для самостійного прийому або для прийому під час госпіталізації пацієнта/пацієнтки.

4. Моніторинг лікування:

a. контроль своєчасності та регулярності відвідувань надавача послуг відповідно до плану лікування;

b. контроль виконання направлень для отримання інших послуг та врахування їх результатів;

c. відслідковування побічних реакцій та ефективності препаратів ЗПТ, включаючи перегляд індивідуальних доз;

d. врахування особливостей взаємодії препаратів ЗПТ з іншими лікарськими засобами, у тому числі антиретровірусними, протитуберкульозними, знеболювальними препаратами, антидепресантами тощо;e. проведення тесту сечі на наявність в організмі хворого інших наркотичних засобів ніж ті, що призначені лікарем.

5. Скринінг психічних розладів, в тому числі:

a. скринінг на наявність депресії, посттравматичного стресового розладу, тривожних розладів, інших розладів;

b. направлення пацієнтів для подальшої діагностики та встановлення діагнозу у випадку позитивних результатів скринінгу.

6. Скринінг на туберкульоз, ВІЛ і вірусні гепатити та направлення для діагностики та лікування.

7. Консультування та інформування щодо профілактики інфікування ВІЛ, вірусними гепатитами, інфекціями, що передаються статевим шляхом, передозувань та ризиків, пов’язаних із вживанням психоактивних речовин.

8. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії»

Умови надання послуги: амбулаторно та/або за місцем перебування пацієнта/пацієнтки.

Підстави надання послуги: направлення лікуючого лікаря осіб із встановленим діагнозом F11 «Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів».

Вимоги до організації надання послуги:

1. Забезпечення лікування з використанням препаратів ЗПТ.

2. Проведення оцінки прихильності пацієнта/пацієнтки, а також його/її відповідності вимогам щодо самостійного прийому препарату ЗПТ в амбулаторних умовах, та у випадку прийняття рішення щодо можливості такого прийому — організація його видачі.

3. Організація щоденної видачі препаратів, лікарських засобів пацієнтам, які не відповідають критеріям для самостійного прийому препарату ЗПТ, включаючи вихідні та святкові дні, а також організація нагляду за прийманням пацієнтом/пацієнткою призначених препаратів медичною сестрою.

4. Організація у випадку неможливості щоденного відвіду­вання закладу за станом здоров’я доставки препаратів за місцем перебування пацієнта/пацієнтки.

5. Забезпечення безперервності лікування та продовження ЗПТ у пацієнта/пацієнтки у випадку госпіталізації.

6. Забезпечення контролю за цільовим використанням препарату ЗПТ, що видано для самостійного прийому в амбулаторних умовах, шляхом перевірки залишків не рідше 1 разу на 30 діб.

7. Забезпечення перегляду плану лікування раз на квартал на початковому етапі (до 1 року) та індивідуально, залежно від потреб пацієнта/пацієнтки після одного року лікування.

8. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам/пацієнткам.

9. Відповідність приміщення, в якому зберігаються препарати ЗПТ, вимогам до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29.01.2018 р. № 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 20.02.2018 р., в обсягах, визначених пунктами 22, 23 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 р. № 333.

10. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

11. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

12. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

13. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

14. Включення закладу охорони здоров’я до відповідного наказу департаменту охорони здоров’я про розподіл препаратів замісної підтримувальної терапії та отримання таких препаратів.

15. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. ваги медичні;

b. глюкометр;

c. тонометр;

d. термометр безконтактний;

e. пульсоксиметр;

f. мішок для ручної вентиляції легень;

g. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;

h. аптечка для надання невідкладної допомоги.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, що працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. лікар-нарколог або лікар-психіатр, та/або лікар будь-якої іншої кваліфікації, який пройшов відповідний курс тематичного удосконалення, — щонайменше 1 особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом у цьому закладі;

b. сестра медична — щонайменше 1 особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.