Розроблено Порядок міжрегіональної маршрутизації в системі екстреної медичної допомоги

МОЗ України оприлюднило для громадського обговорення проєкт наказу МОЗ «Про затвердження Порядку міжрегіональної маршрутизації пацієнтів в системі екстреної медичної допомоги».

Мета

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку міжрегіональної маршрутизації пацієнтів в системі екстреної медичної допомоги» (далі — проєкт наказу) розроблено з метою розроблення міжрегіональних маршрутів пацієнта при наданні екстреної медичної допомоги.

Обґрунтування необхідності прийняття акта

Прийняття проєкту наказу обумовлено необхідністю використання принципу регіональної екстериторіальності в системі екстреної медичної допомоги. Зазначений принцип насамперед необхідний при невідкладному стані людини, коли проміжок часу «вікно терапевтичних можливостей» до надання вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги є важливим фактором для зниження рівня інвалідності та смертності, зменшення економічних втрат, спричинених тимчасовою та стійкою непрацездатністю. Проєкт акта розроблено на виконання пункту «в» статті 7 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», частини четвертої статті 5, абзаців другого та четвертого частини другої статті 6 Закону України «Про екстрену медичну допомогу», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 90) та на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 р. «Про стан національної системи охорони здоров’я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою», введеного в дію Указом Президента України від 18 серпня 2021 р. № 369/2021.

Основні положення проєкту акта

Проєктом наказу визначаються критерії для міжрегіональної маршрутизації пацієнтів з гострим коронарним синдромом, підозрою на гострий мозковий інсульт, політравмою та при пологах, а також при інших невідкладних станах, що несуть безпосередню загрозу для життя пацієнта та потребують госпіталізації до географічно найближче розміщеного закладу охорони здоров’я в системі екстреної медичної допомоги.

Основним завданням проєкту наказу є оптимізація маршрутизації пацієнтів в невідкладних станах в системі екстреної допомоги задля максимального скорочення часу до надання відповідної спеціалізованої медичної допомоги пацієнтам, що транспортуються бригадами екстреної медичної допомоги.

ПОРЯДОК міжрегіональної маршрутизації пацієнтів в системі екстреної медичної допомоги (проєкт)

  1. Цей Порядок визначає алгоритм міжрегіональної маршрутизації пацієнтів в системі екстреної медичної допомоги.
  2. Цей Порядок застосовується при транспортуванні бригадами екстреної медичної допомоги (далі — Бригада) пацієнтів у невідкладному стані, які потребують госпіталізації до закладу охорони здоров’я (далі — ЗОЗ), що уклав з НСЗУ договір про медичне обслуговування населення за відповідним пакетом медичних послуг.
  3. Дія цього Порядку поширюється на ЗОЗ будь-якої форми власності, що уклали з НСЗУ договори про медичне обслуговування населення за відповідним пакетом медичних послуг, необхідним для надання в повному обсязі медичної допомоги пацієнту у невідкладному стані.
  4. Загальні принципи транспортування пацієнтів Бригадами у ЗОЗ визначено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26 березня 2021 р. № 583, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 8 липня 2021 р. за № 893/36515.
  5. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: міжрегіональна маршрутизація пацієнтів в системі екстреної медичної допомоги — транспортування пацієнта у невідкладному стані Бригадою до ЗОЗ, який територіально знаходиться за межами адміністративно-територіальної одиниці, в якій центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі — Центр) надає екстрену медичну допомогу відповідно до договору з НСЗУ; найближчий заклад охорони здоров’я — ЗОЗ будь-якої форми власності, що уклав договір з НСЗУ про медичне обслуговування населення за відповідним пакетом медичних послуг, необхідним для надання в повному обсязі медичної допомоги пацієнту у невідкладному стані та час доїзду до цього ЗОЗ є найкоротшим незалежно від місця його розташування. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в законах України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про екстрену медичну допомогу» та інших нормативно-правових актах.
  6. Міжрегіональна маршрутизація пацієнтів в системі екстреної медичної допомоги здійснюється в межах Програми медичних гарантій.
  7. Міжрегіональна маршрутизація пацієнтів в системі екстреної медичної допомоги здійснюється за умови, якщо ЗОЗ, який територіально знаходиться за межами адміністративно-територіальної одиниці, в якій Центр надає екстрену медичну допомогу відповідно до договору з НСЗУ, знаходиться територіально ближче до місця події або час доїзду до цього ЗОЗ є найкоротшим порівняно з ЗОЗ, який територіально знаходиться в межах адміністративно-територіальної одиниці, в якій Центр надає екстрену медичну допомогу відповідно до договору з НСЗУ.
  8. Для забезпечення міжрегіональної маршрутизації пацієнтів в системі екстреної медичної допомоги Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації розробляють клінічні маршрути пацієнта у невідкладному стані в найближчий ЗОЗ з визначенням переліків територіальних громад, населених пунктів, районів населених пунктів для госпіталізації пацієнтів, у тому числі до найближчого ЗОЗ суміжних адміністративно-територіальних одиниць, в яких Центр не надає екстрену медичну допомогу відповідно до договору з НСЗУ.
  9. У разі настання випадку необхідності міжрегіональної маршрутизації пацієнтів в системі екстреної медичної допомоги диспетчер оперативно-диспетчерської служби (далі — ОДС) повідомляє про міжрегіональну маршрутизацію та надає необхідну інформацію ОДС суміжного Центру, яка інформує ЗОЗ, у якому є можливість надати необхідний обсяг екстреної медичної допомоги при відповідному невідкладному стані та налагоджує зв’язок між Бригадою та ЗОЗ.