УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Проєкт вимог ПМГ на 2022 р.: туберкульоз на «первинці»

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала для громадського обговорення проєкти вимог для Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2022 р. за напрямом «Супровід і лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги».

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) за напрямом «Супровід і лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги»

1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів з діагнозом туберкульозу (ТБ) на амбулаторному етапі.

2. Проведення лабораторних досліджень, зокрема:

  • розгорнутий клінічний аналіз крові;
  • біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота);
  • загальний аналіз сечі;
  • глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
  • швидкі тести на вірусні гепатити В та С;
  • швидкі тести на ВІЛ;
  • швидкі тести на вагітність.

3. Проведення інструментальних обстежень, зокрема:

a. вимірювання зросту та маси тіла;

b. електрокардіографія (ЕКГ).

4. Забір та транспортування біоматеріалу для виконання бактеріологічних досліджень.

5. Визначення спільно з пацієнтом/пацієнткою амбулаторної моделі лікування під безпосереднім наглядом за прийомом протитуберкульозних препаратів (відео-DOT, DOT за місцем надання послуг, DOT вдома тощо) лікування ТБ, враховуючи рекомендації лікаря-фтизіатра та інших лікарів.

6. Контроль за прийомом протитуберкульозних препаратів, призначених лікарем-фтизіатром (під безпосереднім наглядом та/або з використанням інших сучасних засобів контролю за прийомом протитуберкульозних препаратів).

7. Формування прихильності до лікування у пацієнта/пацієнтки.

8. Дотримання тактики дій при виявленні побічної реакції лікарського засобу з повідомленням про кожний такий випадок лікаря-фтизіатра, яким призначено відповідне лікування.

9. Первинна оцінка слуху, гостроти зору та симптомів полінейропатії.

10. Оцінка та корекція нутриційного статусу.

11. Направлення пацієнтів з ТБ для надання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги для діагностики, лікування супутніх захворювань, що загострилися на фоні ТБ, або отримання інших медичних послуг, в тому числі медичної реабілітації.

12. Проведення індивідуальної профілактичної роботи з хворими на ТБ, спрямованої на навчання санітарно-гігієнічним навичкам та зниженню ймовірності передачі мікобактерій ТБ іншим особам.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Супровід і лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги»

Умови надання послуги: амбулаторно та/або за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки, та/або з використанням засобів телекомунікації / телемедичних систем.

Підстави надання послуги:

  • направлення пацієнтів з діагнозами А15-А19 лікарем-фтизіатром до лікаря первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано або буде обрано для укладення декларації.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Організація проведення забору та доставка біологічного матеріалу від пацієнтів з ТБ до регіонального фтизіопульмонологічного центру для проведення лабораторних досліджень.

2. Забезпечення проведення лабораторних, в тому числі на умовах договору підряду, та інструментальних досліджень, передбачених специфікаціями надання послуг із направленням для проведення інших необхідних методів обстеження до регіонального фтизіопульмонологічного центру.

3. Постійна взаємодія з лікуючим лікарем-фтизіатром щодо процесу лікування.

4. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам/пацієнткам.

5. Забезпечення взаємодії із спеціалізованими закладами з надання фтизіатричної допомоги, іншими закладами охорони здоров’я вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, а також закладами, установами, організаціями незалежно від форм власності в наданні паліативної та хоспісної допомоги, догляді та підтримці пацієнтів з діагнозом ТБ.

6. Завчасне повідомлення пацієнтів про зміну адреси надання медичної допомоги та зміну контактних телефонних номерів.

7. Планування та управління запасами лікарських засобів для лікування ТБ, в тому числі організація та забезпечення доставки, зберігання та використання протитуберкульозних препаратів.

8. Ведення облікової та звітної документації.

9. Призначення керівником закладу лікаря на заміну у випадку відсутності лікуючого лікаря задля ефективного та своєчасного надання хворим на ТБ медичної допомоги.

10. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

11. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

12. Наявність внутрішньої системи управління й контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

13. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. електрокардіограф багатоканальний;

b. ваги медичні;

c. ростомір;

d. глюкометр;

e. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;

f. таблиця для перевірки гостроти зору

g. термометр безконтактний;

h. аптечка для надання невідкладної допомоги;

i. мішок для ручної вентиляції легень;

j. пульсоксиметр.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, що працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. лікар з надання ПМД (лікар загальної практики — сімейний лікар, лікар-терапевт, лікар-педіатр) — щонайменше 1 особа, яка працює у цьому закладі і пройшла відповідний курс тематичного удосконалення або навчання з ведення та лікування пацієнтів з ТБ, або має відповідний діючий сертифікат лікаря-фтизіатра;

b. сестра медична — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «загальна практика — сімейна медицина» та/або «терапія», та/або «педіатрія».