Розроблено Порядок організації надання медичної допомоги громадянам похилого віку

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації надання медичної допомоги громадянам похилого віку за місцем їх проживання/перебування».

Мета

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації надання медичної допомоги громадянам похилого віку за місцем їх проживання/перебування»  розроблено Міністерством охорони здоров’я України відповідно до підпункту 4 пункту 2 Плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів від 26 вересня 2018 р. № 688, з метою покращення організації надання медичної допомоги громадянам похилого віку.

Обґрунтування необхідності прийняття акта

Україна є одним із світових лідерів за демографічним старінням населення і входить до 30 найстаріших країн світу за часткою людей віком 60 років і старших в структурі населення. Так, згідно з електронним переписом їх кількість зросла за останні 5 років (2015 — січень 2020) з 21,8 до 22,4%, а 65 років і старше з 15,5 до 16,8% відповідно.

Таке збільшення є прогнозованою тенденцією і очікується подальше збільшення кількості осіб літнього віку більше за 30% до 2030 р., зокрема частка людей віком 80 років і старших збільшиться як мінімум в 2 рази.

На сьогодні в Україні проживає понад 9,5 млн осіб віком старше 60 років, що становить п’яту частину її населення, а в сільській місцевості — навіть третю. Очікувана тривалість життя становить 66 років у чоловіків та 76 років у жінок. Погіршення з віком стану здоров’я літніх людей супроводжується значними змінами обсягу і характеру їх потреб у різних видах медичної допомоги і обумовлює необхідність орієнтації сучасних систем надання медичної допомоги населенню на геріатричну спрямованість, розширення позалікарняних форм обслуговування, відповідну підготовку фахівців тощо.

Важливою проблемою є незадовільний стан здоров’я та низька доступність кваліфікованої медичної допомоги для літніх осіб в Україні (низький рівень медичного обслуговування та профілактики захворюваності протягом усього життєвого циклу людини; низька поінформованість щодо здорового способу життя у поважному віці, щодо шляхів досягнення здорового та активного довголіття, а також можливостей отримання геріатричної допомоги; недостатній розвиток відповідної медико-соціальної інфраструктури).

Очікувана тривалість життя українських жінок і чоловіків по досягненні 60 років у середньому на 5–6 років менша, ніж у провідних країнах Європейського Союзу. На жаль, сучасний рівень надання медичної і соціальної допомоги населенню літнього віку в Україні не відповідає його реальним потребам і має високу соціально-демографічну вартість — зростання захворюваності і смертності відмічається при наданні допомоги сільським мешканцям віком старше 70 рокiв. На сучасний стан організації геріатричної допомоги в Україні впливає, зокрема, епідеміологічна ситуація у зв’язку із коронавірусною хворобою (COVID-19).

За даними державної установи «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», за станом здоров’я в середньому 43% населення літнього віку потребують періодичного медичного нагляду і щорічних профілактичних реабілітаційних заходів, 41% — активного медичного нагляду і 1–2 рази на рік відновного лікування, 10% — стаціонарного лікування з наступною низкою заходів медико-соціальної реабілітації, 6% –паліативної допомоги. Серед населення віком старше 80 років 20% мають виражені когнітивні розлади і 68% потребують часткової або постійної соціально-побутової допомоги. Потреби населення старшого вiку у амбулаторнiй терапевтичнiй i спецiалiзованiй консультативнiй допомозi не задовольняються в середньому на 48%; реабiлiтацiї — на 81%; органiзацiї стацiонарiв вдома — на 71%; стацiонарному інтенсивному лiкуваннi — на 66 %; соцiально-побутовому обслуговуваннi — на 20%.

Для літніх мешканцiв сiльської мiсцевостi показники якості і доступності медичної допомоги значно нижчі, ніж для міських. На даний час в Україні відсутня єдина всебічно скоординована на державному рівні система геріатричної допомоги населенню. Допомога літнім людям надається на загальних засадах в закладах охорони здоров’я. Головною ланкою допомоги літнім людям є дільничний лікар-терапевт (лікар загальної практики — сімейної медицини). На його робоче навантаження припадає до 60% амбулаторного обслуговування і 90% допомоги вдома літнім хворим. Таким чином він є, по суті, частково геріатром, і має бути спеціально підготовленим з актуальних питань геріатрії і паліативної допомоги.

23 вересня 2018 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України № 688 затверджений План заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 р. (далі — План). На виконання підпункту 4 пункту 2 Плану та з метою покращення організації надання медичної допомоги громадянам похилого віку Міністерством охорони здоров’я України розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації надання медичної допомоги громадянам похилого віку за місцем їх проживання/перебування».

Основні положення проєкту акта

Проєктом постанови пропонується покращити організацію надання медичної допомоги громадянам похилого віку шляхом затвердження Порядку організації надання медичної допомоги громадянам похилого віку.

Куди надавати пропозиції

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом якості життя МОЗ України протягом 10 днів з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7, тел.: 253-72-42, e-mail: tbc1@ukr.net.